David Formánek

PRVNÍ ČÁST POKRAČOVÁNÍ PÁD KABALY

Přepis 2. části:

V předchozí části jsme si ukázali starodávný původ Kabaly. Přešli jsme ze Sumeru do Babylonu, do Kanaánu a Chazarska. Poté dále do Evropy, od Řádu templářů po Radu jezuitů. V této druhé části se naše dvě dějové linie potkají v zásadní moment v historii. Zatímco do této chvíle byl hněv Kabaly neorganizovaný, nyní vedl k vytvoření geniálního, plně organizovaného plánu. Zlého, ale i tak geniálního. Byl to plán, jak si podmanit svět a celé lidstvo…

Možná se ptáte: Proč řády, které jsme si ukázali v první části, jsou pro náš Pád Kabaly tak důležité? Znáte výraz „Poznej svého nepřítele”? Abychom pochopili velkolepost jejich elitního plánu a rozsah jejich zlého úmyslu, musíme nejprve zjistit, s kým máme co do činění. Všude koluje spousta dezinformací, nejen na internetu, ale také v našich historických knihách. Tyto knihy mimochodem nikdy nepsali neutrální pozorovatelé, ale vždy vítězi.

Pokud nechápete, odkud Kabala pochází, jak daleko v historii mají svůj původ, pokud nevíte, jak jsme byli vedeni k přesvědčení, že všechny tyto řády a hnutí byly oddělené entity, které v historii přicházely a odcházely nezávisle a poněkud neškodně, tak téměř určitě nepochopíte či neuvěříte, jaká je skutečná identita Kabaly.

Přehlédnete skutečnost, že se nacházíme ve finální fázi jejich mistrovského plánu. A pokud plně nechápete, v jakém nebezpečí se nacházíme, nebudete vědět, co při vyvrcholení dělat. Proto tvoříme tento dokument, abyste se mohli probudit, prohlédnout všechny lži a podniknout činy, abyste si vzali zpět svoji suverenitu. Tehdy pochopíte, co zaznělo v první sérii. Historické knihy budou muset být přepsány. Dobrá, podívejme se, kde a kdy se naše dvě dějové linie střetnou.

Bylo to v roce 1748 v Bavorsku v jižním Německu, v malém městě jménem Ingolstadt. Narodil se tam chlapec jménem Johann Adam Weishaupt. Když mu bylo pět let, zemřel mu otec. Jezuité si ho vzali pod svá křídla a vychovávali Adama, ze kterého vyrostl vysoce inteligentní a rázný jedinec, který se stal profesorem kanonického práva na jezuitské univerzitě Ingolstadtu. Přepsal starověké historické dokumenty, ve kterých ideologie Lucifera nakonec vedla k naprosté kontrole nad světem.

V roce 1773 došlo k tajnému setkání mezi Mayerem Amschel Rothschildem a vybranou skupinou 12 elitních chazarských bankéřů a podnikatelů. Pamatujete na Rothschilda, klíčového hráče v naší první dějové linii? Nesmírně bohatého a mocného aškenázsko chazarského bankéře z Frankfurtu? No… Rothschild navrhnul sjednocení sil a bohatství za účelem světové nadvlády. Zaměřil se na Adama Weishaupta, který byl dokonalým kandidátem k praktickému zavedení jejich plánu a řízení jejich organizace. A tak 1. května 1776 Adam Weishaupt založil „Bund der Perfectibilisten”, Řád perfekcionistů, kterému se později říkalo Řád iluminátů.

Šlo o spojení finančního impéria Rothschildů a bohatství a moci vojenského řádu jezuitů. Jejich cíl? Vytvoření světové vlády a ovládnutí světa. I když je jméno Weishaupt běžně známé mezi lidmi, kteří tento materiál studují, ne mnoho lidí si je vědomo skutečnosti, že svůj řád iluminátů založil na starověkých dokumentech.

Jeden z nich byl dopis, který mu Rothschild daroval. Tento dopis, kterému se říkalo konstantinopolský dopis, byl starý a pro Aškénáze velmi hodnotný. Byl 287 let starý, a v roce 1489 ho napsal Nasi, předseda židovské vysoké rady v Konstantinopoli. Dopis byl reakcí na žádost o pomoc vůdce aškenázských židů ve Francii. Pamatujete na Chazary, kteří uprchli z Ruska a změnili svoje jméno na aškenázské židy? Nyní se cítili ohroženi ostatními etnickými skupinami ve Francii.

Král jim dokonce řekl, že musí přestoupit na křesťanství. Odpověď Nasiho v konstantinopolském dopise byla následující: „Pokud jde o to, že vám král Francie nařizuje, abyste přestoupili na křesťanství: udělejte to, jelikož nemůžete učinit jinak, ale udržujte zákon Mojžíšův ve svém srdci.

Pokud jde o to, co říkáte o požadavku vás okrást o váš majetek: udělejte ze svých synů obchodníky, aby krok po kroku mohli křesťany připravit o jejich majetek. Pokud jde o to, co říkáte o jejich usilování o váš život, udělejte ze svých synů lékaře a lékárníky, aby mohli křesťanům vzít jejich životy… Pokud jde o to, co říkáte o jejich ničení vašich synagog, udělejte ze svých synů kanovníky a kněze, aby mohli zničit jejich kostely…

Pokud jde o další věci, na které si stěžujete: zajistěte, aby se vaši synové stali advokáty a právníky, a zajistěte, aby se vši angažovali v záležitostech státu, abyste získáním kontroly nad křesťany mohli ovládnout svět a pomstít se jim. Neodchylte se od tohoto rozkazu, který vám udělujeme, protože zkušeností zjistíte, že ponížením, v jakém jste nyní, dosáhnete skutečné moci…”

Jinými slovy… bylo jim řečeno, aby předstírali svůj přestup, a aby infiltrovali každý aspekt společnosti. Obchod, zdravotnictví, náboženství a legislativu. A to s jediným účelem – pomsta a ničení. Jak chazarské… Adam Weishaupt založil řád iluminátů v roce 1776. Byl financován Rotschildy a založen na tomto dopise, který byl mimochodem založen na ještě starším dokumentu. O tom si povíme více ve čtvrté části. O rok později v roce 1777 se Weishaupt přidal do zednářské lóže Grand Orient.

Více jak 2000 jezuitů udělal vedoucími mnoha lóží po celém světě, čímž zřídil obrovské impérium moci, ve kterém jezuitský řád byl pavoukem v pavučině. Weishaupt pak oficiální odešel z jezuitského řádu, aby se římskokatolická církev a jezuitský řád nijak nepodezřívali ze zapojení v plánu iluminátů. Rothschildové využili svoje bohatství k financování válek. Zjistili, že financováním obou stran každé války vždy finančně zvítězí. Neznali žádné zábrany a žádné slitování.


Jestli se vám líbí překlady,zvažte podporu na jejich tvorbu, děkuji. PS: Namísto větší jednorázové částky ocením raději menší, ale měsíční podporu. Třeba jen 25 Kč/měsíčně mi pomůže udržet projekt dlouhodobě v chodu. Děkuji!


Společenství luciferských Chazarů a jezuitského řádu teprve začalo. Jejich cíle? Osobní zisk, bohatství a moc. Podrobení královských rodin. Vyhlazení bezvěrců – protestantů, kalvinistů, ateistů, muslimů, židů… jinými slovy zničení všech náboženství kromě římskokatolické víry. Zničení všech vlád. Světová nadvláda papeže. A pomsta. Pomstít se komukoliv, kdo je kdy zradil. Především se pomstít Rusku, zemi, která Chazary vyhnala.

Ale nejen to… pamatujete, jak se jezuité pomstili papežovi, který je zradil? No… ještě nebyli u konce. Evropští králové z Francie, Španělska, Anglie, Rakousku a tak dále, kteří zakázali jezuitský řád, brzy zakusili jejich hněv. První pěšec, se kterým společenství iluminátů táhlo jako první, byl Napoleon Bonaparte. Skutečnost, že Velká francouzská revoluce byla zorganizovaná elitními tajnými společnostmi, byla zdokumentovaná a prokázaná francouzským jezuitem Augustinem Barruelem.

Napsal vlivný záznam, ve kterém se zejména zaměřil na Adama Weishaupta, zakladatele řádu iluminátů. Podle Barruela byla Velká francouzská revoluce zorganizovaná svobodnými zednáři a filozofy jako Voltaire. Později se k Barruelovi vrátíme. Zapamatujte si tedy jeho jméno. Napoleonův poradce byl jezuita. Jmenoval se Emmanuel Sieyes. Radil Napoleonovi, kam jít a co dělat. Dnes bychom Sieyesa nazvali jeho manipulátorem. Podle mnohých historiků a výzkumníků, jezuité byli ti, kteří zorganizovali a vedli Velkou francouzskou revoluci a její výsledek. Napoleon byl zednářský velmistr.

Řád si ho vybral a inicioval, aby hrál klíčovou roli v jejich plánované revoluci. Napoleonův bratr, Louis Bonaparte, byl jmenován velmistrem francouzské zednářské lóže Grand Orientu. Jeho žena Joséphine byl členkou zednářské lóže adopce. Za vlády Napoleona se počet lóží ve Francii rozšířil ze 300 na 1220. Napoleon byl loutkou Kabaly.

Říkalo se nám, že byl nastrčenou osobou, ale tak to není. Skrytá dlaň, která podle některých historiků měla zakrývat střevní vředy… vážně… ve skutečnosti byla běžným zednářským gestem s názvem Znak mistra druhé opony. Spousta světových vůdců napříč věky tento znak ukazovala. Velká francouzská revoluce začala v roce 1789 a trvala 10 dlouhých a krvavých let naprosté hrůzy. Byl to mistrovský plán Rady jezuitů, jak se pomstít Francii, destabilizovat zemi skrze válku a zničit francouzskou korunu. Jejich nástroj? Jakobíni, politické hnutí extrémistů, které založil nikdo jiný než Napoleonův poradce, jezuita Sieyes. Jakobíni ve Francii vyvolávali chaos, dělali výtržnosti, rabovali a vraždili všechny, kteří jim stáli v cestě.

Kdekoliv byli, tam za sebou zanechali stopy krve a ničení. Jezuitský plán fungoval. Gilotiny pracovaly přesčas. „Jezuitský řád je nejnebezpečnější ze všech řádů. Způsobil více škody než všechny ostatní řády. Doktrína jezuitů tvrdí, že jejich vrchní generál je panovník všech panovníků a mistr světa.” – Napoleon Bonaparte Po konci Velké francouzské revoluce vypukly napoleonské války. Způsobily ještě více nestability a destrukce, nejen ve Francii, ale v mnoha zemích, které Napoleon napadl.

Rakousko, Rusko, Anglie, Prusko, Portugalsko a Španělsko, kde byla královská rodina svržena a na trůn se usadil Napoleonův starší bratr. Každá země, která kdysi zakázala jezuitský řád a chazarské aškenázské židy, byla nyní v ruinách. Tohle byla jedna z největších tužeb řádu – pomsta. Společenství iluminátů během napoleonských válek nasadilo nejúspěšnější strategii. Financovali jak anglická tak francouzská vojska. Jednoduše nezáleželo, kdo vyhraje. Válka byla modelem pro zisk.

Vévoda z Wellingtonu, který bojoval s Napoleonem, ho nakonec porazil v bitvě u Waterloo v roce 1815. Nathan Rothschild, geniální a bezcitný podnikatel měl ve Waterloo špehy a měl soukromý systém kurýrů, jelikož věděl, že rychlá komunikace je v obchodu zásadní. Když bylo jasné, že Napoleon byl poražen, Rotschildovi byl okamžitě zaslán vzkaz, který se o novince dozvěděl o dva dny dříve než kdokoliv jiný. Poté učinil geniální tah na londýnské burze. Než aby nakoupil anglické dluhopisy, prodal ty, které měl. Ostatní obchodníci si toho všimli a dospěli k nesprávnému závěru, že Napoleon musel válku vyhrát.

Okamžitě svoje dluhopisy také prodali, což způsobilo dramatický pokles hodnoty dluhopisů. To byl moment, kdy Rothschild učinil svůj tah. Koupil všechny dluhopisy, které dokázal, za velmi nízkou cenu. Než si toho ostatní všimli a začali zběsile znovu nakupovat, Nathan Rothschild byl nesmírně bohatý. Anglický král Jiří III. byl nyní vysoce zadlužen Nathan Rothschildovi, který financoval jeho války. Nejen že král musel splatit svůj dluh, ale navíc musel zaplatit úroky.

Byl nyní v kapse Rothschildů. „Nezáleží mi, jaká loutka bude na anglickém trůnu a vládnout říši. Muž, který řídí peněžní zásoby Británie, řídí britské impérium, a já jsem ten, co řídí ty peněžní zásoby…” – Nathan Rothschild V roce 1914 společenství iluminátů, kterému od teď budeme říkat Kabala, jednoduše protože je to kratší název, vyvolalo 1. světovou válku, která zpočátku byla pouze mezi Rakousko-Uherskem na jedné straně a Srbskem na druhé straně. Co se stalo? Panovník Rakouska-Uherska, císař František Josef I. neměl žádné následovníky trůnu. Jeho jediný syn spáchal sebevraždu.

Jeho synovec František Ferdinand se stal dědicem trůnu, ale jeho představy o politice se velmi lišily od těch jeho strýce. František Ferdinand chtěl decentralizaci. Chtěl autonomii pro různé etnické skupiny. Chtěl zahrnout Srbsko do říše jako politickou entitu rovnocennou s Maďarskem a Rakouskem. Byl trnem v oku jeho strýce císaře. I když vyrůstal v jezuitské linii jeho otce a strýce, měl vlastní vůli. Odmítal přijmout politickou vizi svého strýce a vzal si ženu, kterou miloval, což mezi elitami bylo nebývalé. V době extrémních vnitřních nepokojů císař poslal svého synovce na hranici se Srbskem, kde on a jeho žena Sofia byli zavražděni.

Podle oficiální verze historie spoušť spustil srbský Gavrilo Princip. A tak Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku válku. Německo spojilo síly s Rakousko-Uherskem. Anglie, Francie, Rusko a později Itálie, Rumunsko, Bulharsko a bývalá Osmanská říše přišli na pomoc Srbsku. Všichni víme, jak to skončilo. Čtyři hrozné roky v zákopech, devět milionů obětí.

Německo bylo v ruinách a to bylo přesně to, o co jezuité usilovali, jelikož Německo bylo převážně protestantské. Možná si pamatujete, co se v jezuitské přísaze říká o protestantech. Byli ochotní udělat naprosto cokoliv, aby navždy zničili jejich příšernou rasu. Někteří historici mohou zpochybňovat nebo i popírat jezuitské pozadí panovníků Rakouska-Uherska, což je zvláštní, jelikož byli význační členové několika jezuitských pod-řádů jako Nejvyšší řád Kristův.

Císař František Jozef byl na tak vysokém postu v Radě jezuitů, že měl oprávnění udělovat tituly jako princ a velmistr. Například v roce 1880 udělil titul Princ svaté římské říše velmistrům maltézského řádu. Dokonce založil vlastní řád, Imperiální rakouský řád Františka Jozefa. Slíbila jsem, že v pozdější epizodě se hlouběji zaměřím na tyto řády a na důkazy o jejich propojení s jezuity. Prozatím skončíme tady, abychom se v historii neztratili.

Konec konců, stále se musíme pobavit o Říjnové revoluci a druhé světové válce takovým způsobem, který jste se ve škole neučili. Slibuji. Shrnutí: Tři roky po papežské bule, která potlačila jezuitský řád, Adam Weishaupt a lord Rothschild založili řád iluminátů. Na základě jejich posvátných starých dokumentů implementovali velký a dobře organizovaný plán na ovládnutí světa a celého lidstva. Jezuitská pomsta sežehla zemi. Evropa zaplatila nejvyšší cenu za zrazení jezuitského řádu.

Vedla se jedna válka za druhou, která měla miliony obětí a mezi populací zanechala pouze zoufalství a strach. Každá další válka obohacovala Kabalu, což dělalo propast mezi nimi a lidmi větší a větší. Německo na konci první světové války bylo zkrachovalé a zničené. Proč ne Rakousko-Uhersko, které válku začalo? Díky nadvládě elitní jezuitské Kabaly v říši Rakousko-Uherska. Protestantské Německo bylo svrženo… ale Kabala teprve začínala. Pokračovali ve svém destruktivním plánu, si podrobit celý svět. Manipulací burzovního trhu na celém světě (počínaje v USA) mělo Německo ještě více krvácet. To vedlo k druhé světové válce. Jak do toho zapadá Říjnová revoluce? Dokonale… Nenechte si ujít třetí část!

Překlad: David Formánek

Tvorba: Janet Ossebaard
Zdroj/Source: https://www.valcabal.nl/
https://bit.ly/34htx

 3,432 Zhlédnuto

Moderátorka: Kam se poděly všechny případy chřipek? Podle poslední zprávy ze CDC laboratoře v posledních dvou týdnech nahlásily pouze 61 případů chřipek. Loni v tuto dobu bylo ohlášených 1251 případů chřipek. To je 95% pokles. A to jen v USA. Zpráva WHO ukazuje, že od dubna globálně nebyly hlášeny v podstatě žádné případy chřipek. Můj další host říká, že když tento trend bude pokračovat, může mít vliv na počet případů covidu. Je tu se mnou Phil Kerpen. Phile, některé odhady ukazují dost významný pokles. Co jste zjistil?

Phil Kerpen: Je to pozoruhodné. Když epidemie covidu ovládne určitou geografickou oblast, případy chřipek tam klesají. Nevím, jestli za to mohou ne-lékařské zásahy, uzavření škol a lock-down, nebo že ostatní opatření jsou na chřipku efektivnější než na covid. Nevím, jestli samotný virus má virovou interferenci a možná slizniční reakci, která blokuje chřipku. Podle mě tu je spousta nezodpovězených otázek o tom, jak nebo proč se tohle děje, ale tohle nyní vidíme v řadě zemích, včetně USA, kde už pár týdnů jsme v chřipkové sezóně, která se ale ještě neprojevila. Biden tvrdí, že covid nakonec bude smrtelnější než jakákoliv americká válka.

Joe Biden (americký kandidát na prezidenta): V dalších několika měsících dojde k dalším 200 tisícům úmrtím. To bude jeden rok, za který zemře 400 tisíc Američanů. To je více, než kolik lidí jsme ztratili v druhé světové válce.

Moderátorka: Nejsem si jistá, jak války souvisí s viry, které mají původ v komunistické Číně. Je to jeho tvrzení vůbec opodstatněné?

Phil Kerpen: Ne, nedává žádný smysl. Podle mě to poukazuje na to, že demokraté a nejspíše média se pokusí využít normální nárůst úmrtí během zimy, ke kterým dochází každý rok, a svést je na covid úmrtí a na pandemii. Pokusí se je politicky využít jako záminku pro lock-downy a další opatření na kontrolu populace.

Překlad: David Formánek

 1,571 Zhlédnuto

Přepis:

Moderátorka: Promluvme si o tom, jestli cokoliv z toho je vůbec nezbytné. Minulý týden jsme měli skvělou odezvu na rozhovor s dr. Mike Yeadonem. Je bývalým vědeckým poradcem pro farmaceutickou firmu Pfizer. On, a spousta dalších jako prof. Carl Heneghan z medicíny založené na důkazech na Oxfordu, zpochybňuje, jestli na koronavirus nereagujeme přehnaně. Jako u všech virů, i s tímto se budeme muset naučit žít. Velkou otázkou je, jestli opatření mnoha západních vlád, včetně Spojeného království, která v posledních měsících zaváděly, mají vůbec nějaký efekt. Promluvme si o tom znovu s dr. Mike Yeadonem, který je zpět, a to podle mě na vyžádání spousty lidí. Dobré ráno.

Dr. Yeadon: Dobré ráno.

Moderátorka: Poslední rozhovor s vámi má téměř 100 tisíc zhlédnutí a spoustu reakcí. Promluvme si o základech. Včera jsme viděli 3991 pozitivních případů koronaviru. Za týden se ten počet zvýšil o 50 %. Asi chápete, proč se hodně lidí bojí, když vidí takový nárůst případů. Měli bychom se obávat?

Dr. Yeadon: Zaprvé… děkuji, že tu mohu znovu být. Samozřejmě nechci zavrhnout možnost, že tato čísla jsou skutečná, že lidé onemocní, budou hospitalizováni nebo i zemřou. Ale současné důkazy podle mě ukazují, že všechny nebo významná část těchto pozitivních výsledků testů můžou být tzv. falešně pozitivní výsledky. Vláda ví, že PCR test je velmi citlivý, a že všechny testy mají tendenci mít určitou míru falešných pozitiv.

To, co je vážně frustrující… a posluchači by to měli vědět. Vláda buď nezná míru falešných pozitiv nebo ji neoznamuje, a pokračuje s předpokladem, že je to 0…. a 0 to rozhodně není. Carl Heneghan to spočítal a ukázal, že pokud míra falešných pozitiv je pouhých 0,1 %, tak více jak polovina pozitivních testů je ve skutečnosti falešná. Já si myslím, že míra falešných pozitiv je mnohem vyšší, možná 1 %, a pokud je to pravda, většina nebo všechny pozitivní výsledky testů jsou ve skutečnosti falešné a ti lidé nejsou infekční nebo nemocní.

Moderátorka: A to klíčové… pro ty z nás, kteří nemají lékařský nebo vědecký výcvik… je to způsobeno tím, že množství testovaných lidí je malé procento? Pokud je míra falešných pozitiv tak vysoká, vysvětluje to v podstatě všechny pozitivní výsledky testů. Spočívá to ve způsobu testování, kdy se snaží objevit přítomnost virové částice. Z toho, co chápu, jde podle všeho o to, že těmito testy nacházíme stopy starého, v podstatě mrtvého viru, kterého člověk chytil před půl rokem, který mu nemůže způsobit nemoc, a nemůže jím nakazit ostatní lidi. V tom případě těch 3991 lidí jsou z velké části lidi, kteří v minulosti mohli nebo nemuseli mít virus, nebo ho vůbec nemají… v tom případě se nemusíme obávat.

Dr. Yeadon: Ano. Máte naprostou pravdu. Víme, protože se to prokázalo, že lidé, kteří se z viru zotavili a jsou klinicky zdraví, a ze vzorku z jejich úst nebo dýchacích cest už nelze kultivovat virus, tito lidé mohou na základě PCR testu být stále pozitivní. To protože, jak jste říkala, to není test na živý virus. Ten test hledá konkrétní část genetického kódu, a pokud najde malý kousek mrtvého viru ve vašem hlenu, který buňky vylučují, podle PCR testu můžete být ještě dlouho pozitivní. To ta čísla podle mě výrazně zvyšuje. Další věc je ta, že testy statisticky mají určitou míru falešných pozitiv.

Jak jste říkala, průzkum ONS říká, že výskyt viru je velmi malý, což je dobré… méně než 0,1 %. Pokud 2 % lidí jsou pozitivní a nikdo i tak není nemocný, obávám se, že test druhého pilíře, co navrhuje ministr zdravotnictví Hancocka, je falešný… To je komunitní testování… ti, co chodí do práce a do škol a podstupují testy. Ano. Viděla jste nedávno v televizi klip, kde lidé seděli u piknikových stolů a byli v něčem, co vypadalo jako stany z tržiště, a byli tam nějací lidé, co měli na sobě rukavice a tak dále… Pokud tam skutečně testují nebo zpracovávají vzorky, musí si dělat srandu… Představte si, že tohle by byl test v soudním jednání, protože tohle je to stejné… Používají PCR testy ke zjištění, jestli jste vinna nebo ne. Pokud byste ale svoji soudní práci dělala v takovém stanu, advokát by výsledek takového testu vyhodil.

Moderátorka: To je fakt. A co tvrzení… dobře, spousta testů může být falešně pozitivních, a spousta těch lidí nejsou rizikem pro sebe nebo ostatní, ale zaostáváme za zeměmi jako Španělsko a Francie, které také zaznamenaly velký nárůst případů, i když tolik netestují. Jsme tři týdny za němi… nyní zaznamenávají nárůst hospitalizací lidí a nárůst úmrtí, a my nyní v Británii vidíme nárůst hospitalizací a úmrtí. Nejsou to důkazy, že bychom se měli obávat, že směřujeme do tzv. druhé vlny?

Dr. Yeadon: Ano, to je dobrá otázka. Musím říct, že mám velkou pokoru a obavy. Pokud se mýlím, nerad bych lidi klamal. Ale tohle ráno jsem si to kontroloval, a počet úmrtí na covid-19, alespoň v Anglii, je nadále nízký a snižuje se. Nemohu vám říct počet lidí hospitalizovaných a ve vážném stavu, ale úmrtnost se konzistentně posledních šest měsíců snižuje. Aby se nyní začala zvyšovat, muselo by dojít k velké změně v přenosu.

Zmíním se o jedné publikaci, která mě přiměla k přehodnocení dat. Momentálně se mluví o tom, že mnohem více mladých lidí testují pozitivně. Lidé říkají, že za to může to, že mladí lidé se spolu schází a nehledí na udržování rozestupů. To je možné, ale vždy mi to přišlo nepravděpodobné, protože mladí lidé se už od začátku, tohoto viru nebáli. Jak mi moje děti, kterým je nad 20, řekly: Víš co, tati? Mladí lidé moc nedodržují rozestupy. Chci tím říct, že oni by byli první, kteří by virus chytli a přežili. Myšlenka, že nyní, o šest měsíců později, ten virus chytají mladí lidé, je podle mě nesprávná. Včera jsem četl publikaci od patologa, který tato data zpracoval a přišel s odlišným a dramatickým závěrem. Jmenuje se Claire Cray a řekla: Pokud pozitivní testy jsou falešné, budou rovnoměrně rozděleny napříč populaci, ať jste mladí nebo ne. A víte co? Přesně to zjišťujeme.

19 % pozitivních testů je u lidí do 20 let, zatímco během pandemie jen 2 % pozitivních byli mladí lidé. Ona říká, že virus se nyní rovnoměrně rozšířil. Buď se virus rovnoměrně rozšířil, nebo co je pravděpodobnější, že jde jen o testování spousty lidí a ty výsledky jsou falešně pozitivní.


Jestli se vám líbí překlady a tvorba na tomto webu, zvažte podporu jeho chodu.
PS: Ocením klidně menší, ale pravidelnou (měsíční) podporu. Děkuji.


Moderátorka: Říká se nám, že řešení této situace, a abychom se vyhnuli druhému lock-downu nebo zákazu vycházení, dokonce během Vánoc, jak premiér řekl. Řešení je: více testování. Pokud ale tyto testy ukazují tolik falešných pozitiv u lidí, kteří nejsou infekční a nejsou rizikem… riziko je, že více testování tvoří více případů, což tvoří více strachu, a je pravděpodobnější, že to nás to zavede k zákazu vycházení a lock-downu. Co je tedy řešení, pokud ne testování?

Dr. Yeadon: Mám na to odpověď.. Švédsko tohle testování nedělá a u nich nemají spousty nemocných lidí, kteří umírají, Mluvím o tom, že u nich zemřelo stejné procento populace, 0,6 %, stejně jako tady v Británii během stejného období. Alespoň by stálo za to se podívat, co dělají ve Švédsku. Ale budu konfrontovat Matt Hancocka stejným způsobem jako minulý týden, a to, že se používá test s nepotvrzenou mírou falešných pozitiv, což mi přijde hrozné, protože to má na lidi velký dopad.

Pokud nevíte, jaká ta míra je, styďte se, a pokud víte, musíte ji zveřejnit. Někteří poradci vám, Matte Hancocku, navrhují, abyste znovu testoval pozitivní případy, než je označíte za pozitivní. Děláte to? Všichni bychom tak byli spokojenější. Pokud jsou lidé skutečně nakažení a mají ten virus, většinou budou testovat znovu pozitivně. Jelikož spousta z nich jsou falešně pozitivní, podle mě nebudou testovat pozitivně, pokud test hned zopakujete. To je rada pro ministra. Proč to nedělá?

Moderátorka: To mu rozhodně řekneme, jak s ním budeme příště mluvit. Zmínil jste Švédsko… a to je velká otázka. Švédsko je země, která nezavedla lock-down. Měli tam nějaká opatření, ale ta byla dobrovolná. Hospody zůstaly otevřené, školy pro děti do 16 let zůstaly otevřené, nenosí tam roušky. Lidé tam pokračují žít normálním životem a jsou rozumní. Jak jste říkal, napříč Evropou je úmrtnost podobná… tam, kde se liší, to mohou vysvětlit ostatní faktory, které nesouvisí s tím, co vlády podnikly nebo nepodnikly. Myslíte si, že naše nejlepší naděje, jak tímto projít, bude, se řídit po vzoru Švédska, namísto třeba druhého lock-downu? A čeho se bojíte, pokud se schválí nějaká verze druhého lock-downu? Teď nehledě na ekonomický dopad, ale zdravotní dopad druhého lock-downu?

Dr. Yeadon: Pokud se uvalí druhý lock-down, podle mě zesílíme negativní efekt… zapomeňte na ekonomiku. Pokud bude další lock-down, podle mě zvýšíme úmrtí ne na covid, ke kterým už podle mě došlo, a moc o nich nemluvíme. Jakoby neexistovala žádná jiná nemoc, která by stála za pozornost. Důsledek druhého lock-downu a omezení dostupnosti zdravotní péče v případě druhé vlny… to je totiž oficiální politika, o kterém vám neříkají.

Podle mě to bude mít, a už mělo, ten důsledek, že jsme nechali zemřít lidi na jinou nemoc než covid, které šlo zachránit. K lock-downu bych se neuchýlil. V krátkosti zmíním… nyní je potvrzeno, že náš národní lock-down přišel příliš pozdě, aby měl jakýkoliv vliv na prvotní šíření viru. Zamyslete se nad tím… roušky začaly být povinné až teprve nedávno, a náš lock-down přišel příliš pozdě, aby zamezil prvotní šíření. Podle mě ve Spojeném království došlo k něčemu podobnému jako ve Švédsku.

Podnikli jsme kroky, které byly odlišné, ale podle mě neměly žádný vliv, protože lock-down přišel pozdě a roušky později. Nebylo by překvapivé, pokud by podobné procento populace zemřelo. Proč tedy neděláme to stejné? V krátkosti jsem se díval na data z Afriky. Pokud kolektivní imunita neudrží počet nemocných a úmrtí na nejnižší úrovni například ve státě Malawi. Odhady Imperial College říkaly, že zemřou desítky tisíc, ale jim tam zemřelo jen 250 lidí. Virolog ze země Malawi řekl: Nenapadá mě jiné vysvětlení, než kolektivní imunita, co by vysvětlilo rozdíl mezi odhady a realitou.

Moderátorka: To je nyní ta otázka, jestli už máme dostatečnou kolektivní imunitu k zastavení exponenciálního šíření. Budeme ji mít… a více lidí zemře, ale to je realita těchto respiračních onemocnění.

Překlad: David Formánek

Zdroj

 2,391 Zhlédnuto

Rozhovor s Barborou Štalzerovou, který pojednává o možnostech celostniho uzdravování nejen s homeopatií. Dozvíme se o možnostech alternativního přístupu ke zdraví a uzdravování, jak je možné zvrátit nebo zabránit nežádoucím účinkům z očkování, a mnohem víc.

Homeopatie si umí poradit i s post-vakcinačními potížemi, neboť může například používat homeopaticky ředěné těžké kovy, které jsou ve vakcínách přítomné. Dále používá přímo vyrobené nosody z jednotlivých vakcín, které je možné sehnat v zahraničních lékárnách. Při hlubších informacích je možné si roztok vyrobit sám z lahvičky. Také existují homeopatika v nízkém ředění na orgánové čištění. Klíčový je však individuální obraz daného člověka a souhrn jeho fyzických potažmo mentálních příznaků!

Každý profesionální homeopat vás zároveň dokáže seznámit s homeopatiky, která se aktuálně úspěšně používají po celém světě v ,,boji” s covid příznaky. V minulosti Homeopatie zabránila ne jedné epidemii, například epidemii Cholery ve Francii, kde dodnes stojí mr. Hahnemannovi socha a památní deska s vyznamenáním. Další silná profylaktická zbraň nese jméno esenciální oleje, které jsou silně pritivirotické a pravidelnou inhalací udržují správné naladění. Více www.lycana.com

 1,675 Zhlédnuto

Přepis:

Předmluva: Tohle je pokračování k sérii „Konec světa tak, jak ho známe – Pád Kabaly”, 10 dílné dokumentární sérii, kterou jste snad viděli. (pozn. ODKAZ NA PŮVODNÍ SÉRII TADY) V tomto pokračování se zaměříme na identitu Kabaly. Za tímto dokumentem stojí roky výzkumu. I tak vás vyzýváme, abyste si provedli vlastní výzkum a ověřili vše, co vám předkládáme. To je jediný způsob, jak dojít k pravdě.

Prosíme, sledujte až do konce. Garantujeme, že vám to navždy změní pohled na realitu… Svoji 10 dílnou dokumentární sérii o pádu Kabaly zakončila slibem. Slibem, že se hlouběji ponořím do příběhu za temnotou ve světě, ve kterém žijeme. Co se stalo? Jak jsme se tady dostali? Kdo je Kabala? A co je jejich agenda? Jste připraveni se ponořit hlouběji do králičí nory? Tak to se připoutejte, protože tohle bude divoká jízda.

Janet Ossebaard: Těm, kteří vládnou světu, těm, kteří jsou skutečně u moci, se říká ilumináti nebo Kabala. Ne mnoho lidí ví o jejich přítomnosti, natož jejich identitě. Žijeme v přesvědčení, že naším zemím vládnou prezidenti, králové a královny a vlády. Ale pravdou je, že tohle jsou pouhé loutky na provázku. Kdo tahá za nitky? Tato malá, ale záhadná a nepolapitelná skupiny, která tvoří stínové vlády, a která hraje se světem a veškerým lidstvem jako bohové, co hrají šachy. Je Kabala skutečná? Nebo je to jen mýtus, který je zveličen konspiračními teoretiky, co hledají společného nepřítele? Kabala je velmi reálná.

Důkazy lze najít napříč historií v hojném počtu. Tento příběh pokrývá tisíce let. Jde o zásadní informace k pochopení moderní Kabaly a zlu, kterému čelíme. Nejen to, ale je to jediný způsob, jakým vám mohu odhalit nejvíce utajované a nejvíce šokující tajemství v historii lidstva. Vraťme se do historie k nejdávnější civilizaci na Zemi, Sumeru. Starověký Sumer, před 7 tisíci lety. To, co víme, pochází z původních textech na hliněných deskách psané klínovým písmem. Sumerská civilizace byla velmi vyspělá a pokročilá společnost s impozantními městy, chrámy a pyramidami. Archeologické nálezy nám říkají, že jejich města měla úžasné mozaiky, propracované ulice, obytné bloky, kanalizaci, toalety se systémem splachování a mnohem více.

Chrám Inanny ve městě Uruk nás udivuje stále ještě dnes svojí krásou, živými barvami a vyobrazeními zvláštních zvířecích tvorů. Inanna byla starosumerská bohyně spojována s láskou, krásou, sexem, válkou a politickou mocí. Později byla uctívaná Akkady, Babyloňany a Syřany pod jménem Ištar nebo Ašéra. Mnozí výzkumníci se domnívají, že to byla egyptská Eset, řecká Diana a římská Venuše. Byla chotí Baala, boha, který požadoval obětování dětí. Později uvidíme, jestli je tohle pravda, nebo ne. Starověká kultura Sumeru a její polyteistické náboženství se rozšířila na severozápad do Babylonu. Poté ještě dál na západ.

Dostala se tam, co nyní známe jako Kanaán a Fénicie. Více o této skupině později. Byla tam druhá skupina, která pokračovala dál na sever až do oblasti, které nyní říkáme Ukrajina a jižní Rusko, mezi Černým mořem a Kaspickým mořem. Tam si začali říkat Chazarové a svoji novou domovinu nazvali Chazarské království po svých předcích.

Joseph Khagan, král Chazarů, v dopise zahraničnímu sekretáři Córdoby Hasdai Ibn Shaprutovi vysvětlil, že jeho lidé jsou přímí potomci Jafetha, syna Noema. Chazarsko bylo ve středu severozápadní hedvábné stezky. Obchodníci, kteří cestovali přes Chazarsko, museli platit mýtné. Lukrativní způsob, jak naplnit královské truhly. Chazarové byli jiní než lidé okolních zemí. Mluvilo se o nich jako o zlodějích a špiónech. Říkalo se, že nerespektují zákony, a že žili hříšný život sexuálních extrémností a krutosti. Vraždili cestovatele z jiných zemí a přijímali jejich totožnost. Byli to mistři podvodů.

A v neposlední řadě se říkalo, že uctívali Baala, které mu se také říkalo Moloch, ztělesnění Lucifera, který požadoval obětování dětí. Baal jim na oplátku podle všeho měl darovat slávu a bohatství. Okolní země jimi opovrhovaly. Nesnášely jejich obětní rituály, ve kterých házeli děti do plamenů nebo je rozřezali a pili jejich krev a jedli jejich maso. Tvrdili, že jim to dávalo ohromnou sílu a energii, a věčné mládí. Ruský vládce, pod tlakem těchto okolních zemí, věděl, že něco musí udělat.

V roce 600 varoval jejich krále Bulana, že jejich luciferské praktiky musí skončit. Řekl mu, že musí přestoupit buď na judaismus, křesťanství, nebo islám. Měl na výběr. Bulan si vybral judaismus. Ale ve skutečnosti nepřestoupil, pouze přebral prvky judaismu a vpasoval je do svých luciferských přesvědčení. Král Bulan a jeho lidé žili dál a prosperovali. Nic moc se nezměnilo, až na skutečnost, že pro cizince si říkali judové, kterými nebyli. Mějte na mysli, že slovo žid nebylo použito až do roku 19. století.

Uběhla čtyři století. V roce 965 n.l. ruský vládce, velký princ Sviatoslav I., měl za to, že zašli příliš daleko se svým neustálým uctíváním ďábla a obětováním dětí. Rozhodl se, že je vyhladí. Ale Chazarové měli svoje špiony všude a chazarský král se dozvěděl o vychytralém plánu Rusů, a včas opustil zemi se svými 25 manželkami a 60 konkubínami, veškerou šlechtou a navíc obrovským množstvím zlata a stříbra. Tento hromadný odchod šlechty a aristokratů směřoval přes Maďarsko do Polska, pak přes Německo do Francie a Španělska. Kdekoliv, kde se ocitli, byli někteří ponecháni. Aby skryli svoji skutečnou identitu, říkali si aškenázští judové. Velmi dobře věděli, že jejich nové domovské země nebudou s otevřenou náručí vítat luciferské Chazary.

Ashkenaz bylo mimochodem jméno oblasti, kterou obývali během své migrace ze Sumeru, do Babylonu a Kavkazu. Jako všechny tehdejší oblasti, tato byla také pojmenována po potomkovi Noema. Askenaz, vnuk Jafetha, a pravnuk Noema. Nebojte se, nic z toho si nemusíte pamatovat.

Jen vám to musíme ukázat z pohledu historie. Ale dává to hodně vysvětlení, jelikož Jafeth, syn Noema, měl dva vnuky, Askenaze a Togarmu, kteří se podle rabínské literatury stali úhlavními nepříteli. Lidé, se kterými máme zde co do činění, jsou potomci Togarmy. Přesto převzali jméno svého úhlavního nepřítele, Askenaze. Proč? To brzy zjistíme. Jen si pamatujte tohle… za tím vším byl záměr. Aškenázové se usadili ve své nové domovině a přísahali, že své impérium znovu vybudují.

Rychle vybudovali impérium bohatství a vlivu. Konec konců to byla šlechta a aristokraté dávných pokrevních linií ze Sumeru a Babylonu. Měli tzv. počáteční kapitál. Přísahali, že se Rusku pomstí, zemi, ze které byli vyhoštěni. Jejich pomsta také zahrnovala židy, původní obyvatele Judei. Proč? Protože v době princezny Jezábel, během situace, kdy bok po boku stála dvě božství, si vybrali Jahveho a ne Baala. Tím se odsoudili k smrti, jelikož chazarští Aškenázové nezapomínali a ani neodpouštěli. Po pár letech, co se usadili v Evropě, vymysleli mistrovský plán. Plán tak velký, tak inteligentní a tak zlý, že navždy změnil osud světa. Jedna z chazarských rodin, která se přidala do odchodu z Chazarska, byla rodina Rothschildů.

Přesně tak… Rothschildové, o kterých jsem mluvila v 2. části předchozí série. Usadili se ve Frankfurtu v Německu, kde díky obchodování a bankovnictví zbohatli a nabyli na moci. Jižnímu Německu říkali Askhenaz, jako projev úcty svému původu. Cestovatelům nabízeli stvrzenky, kteří si svoje zlato nechávali v bezpečí uchovat v trezorech Rothschildů.

Bankovky za vklady. Takto shromáždili nebývalé bohatství, které společně s úrokem, který pobírali, dále používali k rozšíření svého bohatství a tak i své moci. Mayer Amschel Rothschild měl pět synů, kteří se stali mocnými bankéři v pěti velkých městech. Frankfurt, Londýn, Paříž, Vídeň a Neapol. Během krátké doby si finančně podmanili celou Evropu. Stali se osobními bankéři králů a královen, dokonce se stali pokladníky Vatikánu. Než budeme pokračovat s událostí v 18. století, která z našich historických knih byla záměrně vymazána, musíme tuto dějovou linii zastavit a vrátit se na začátek středověku pro druhou dějovou linii.

Tyto dvě linie se během této události z 18. století propojí, a jak se tak stane, slibuji, že věci do sebe zapadnou. Začneme v době křížových výprav. V roce 1048 n.l. se založila organizace, které říkáme Maltézský řád. Byl založen v Jeruzalému. Jedna paže řádu vedla nemocnice ve Svaté zemi, kde se starali o křesťanské poutníky. Druhá paže byla armáda. Měla od Říma úkol, aby chránila křesťany před místní islámskou populací. Jejich symbol byl maltézský kříž.

Během prvních 50 let své existence byl Jeruzalém muslimské teritorium. Množství křesťanských poutníků, kteří putovali do Jeruzalému, bylo omezené, dokonce islámským zákonem. V roce 1096 n.l. vypukla první z devíti válek. Vzešla ve známost jako první křížová výprava. Křížové války byly náboženské války iniciovány a podporovány římskokatolickou církví. Jejich cíl bylo získat zpět Svatou zemi od islámského panování. Tři roky poté, co křižáci opustili svoji domovinu, byl tento cíl splněn.


Jestli se vám líbí překlady,zvažte podporu na jejich tvorbu, děkuji. PS: Namísto větší jednorázové částky ocením raději menší, ale měsíční podporu. Třeba jen 25 Kč/měsíčně mi pomůže udržet projekt dlouhodobě v chodu. Děkuji!


Godfrey de Bouillon a jeho bratr Baldwin, vůdci první křížové výpravy, se stali vládci Jeruzalému. Knihy a filmy možná tyto křížové výpravy idealizovaly, ale pravdou je, že to byly šílené náboženské války, zaměřené pouze na smrt, ničení a nucený přestup. Odhaduje se, že během nich zemřely 2 miliony lidí. Francouzský rytíř jménem Hugues de Payens v roce 1118 založil vojenský řád společně s příbuznými a přáteli. Řád nazvali „Chudí rytíři chrámu krále Šalomouna”. Později se jim začalo říkat Řád templářů.

Tento řád vzniknul z tajné společnosti s názvem Priure de Sion, Převorství sionské. Řád, který je mimochodem do dnes naživu a aktivní. S podporou jeruzalémského krále, Řád templářů zřídil svoje hlavní sídlo na posvátné Chrámové hoře. Jejich oficiální cíl byl, chránit poutníky na cestě z Evropy do Jeruzalému.

To samo o sobě je fascinující. Devět rytířů bylo oficiálně jmenovaných, aby chránili křesťanské poutníky napříč vzdálenosti 4-5 tisíc kilometrů! Jen Bůh ví, jak to dokázali. Jejich ne tak oficiální cíl byl, znovu postavit chrám Šalomouna, který v roce 586 př.n.l. zničil babylonský král Nebukadnesar. Proč to pro ně bylo tak důležité? To si ukážeme později. V roce 1129 n.l. Řád templářů obdržel oficiální podporu římskokatolické církve.

Řád hojně rostl a dary se jim jen hrnuly ze všech částí Evropy. Rytíři vytvořili soubor pravidel, ve kterém přísahají neochvějnou poslušnost pánovi. Výzkumníci říkají, že pravidlo poslušnosti dělalo templářské rytíře smrtonosnými. Jednali rychle a s jistotou tak, jak jim bylo nařízeno. Síla templářů se stala nástrojem vůle jejich vůdce, velmistra.

Řád Templářů se na vrcholu své moci skládal z téměř 20 tisíc členů. Pouze 10 % z nich byli ozbrojení rytíři. Ostatních 90 % se staralo o infrastrukturu a logistiku. I když rytíři se zapřisáhli k životu v chudobě, řád byl nesmírně bohatý. Vlastnil obří pozemky, farmy, vinice, mlýny, koně, zbraně, vybavení, ostrov Kypr a působivou flotilu lodí.

V každém městě od Evropy po Jeruzalém měli chrámy, hrady, kostely a univerzity. Byli tak mocní, že se nemuseli řídit místním zákonem. Mohli se volně pohybovat napříč všemi hranicemi. Nemuseli platit daně a byli osvobození od veškeré autority, až na papeže. Vše, co vzali muslimům, které si na své cestě podmanili a zavraždili, se dávalo řádu. Měli tato privilegia sepsaná? Ano. Papež Innocenc II se o vše postaral tím, že v roce 1139 podepsal dokument Omne Datum Optimum.

Řád akorát musel papeži přislíbit poslušnost a věrnost. Byla ale jedna oblast, ve které templáři skutečně excelovali. Bankovnictví. V mnoha zemích měli síť banek, která umožňovala poutníkům si ve své domovině vložit svoje jmění, a finance si vybrat ve Svaté zemi. Ve 13. století se templáři stali tak kompetentní a důvěryhodní bankéři, že evropští králové a šlechticové, kteří se vydali na křížové výpravy do Svaté země, často templářům přeposílali velké sumy peněz, které si mohli později vybrat, aby mohli svým armádám zaplatit. Templáři dokonce vládcům dávali půjčky.

Excelovali ve všem, co dělali, za což si zasloužili spoustu darů, slávy a bohatství. Nicméně na začátku 14. století se Řád templářů setkal se svým posledním údělem. Král Filip IV z Francie dlužil řádu obrovské jmění. Když požádal o další půjčku, řád odmítnul: Král Filip se rozhodl, že je načase, aby Řád templářů odešel na onen svět.

V pátek 13. října 1307 byla zatčena řada rytířů, včetně jejich velmistra Jacques de Molaye. Po letech ve vězení byl on a mnoho dalších upáleni na hranici. Středověké dokumenty tvrdí, že de Molay vyřkl kletbu na krále a papeže Klementa V., který slíbil, že je ochrání před hněvem krále, a který dokonce řád rozpustil sepsáním dokumentu Vax In Excelso.

I když papež rozpustil Řád templářů, oficiálně ho nezavrhl, což by v tehdejší době bylo normální. Papež Klement o měsíc později zemřel. O osm měsíců později zemřel král Filip. Papežovo tělo ironicky shořelo na popel v ohni, který způsobil blesk, který udeřil do kostela, kde Filip ležel. Král zemřel na mrtvici během lovu. Ale… na rozdíl od toho, co nám řekli učitelé historie, Řád templářů tady neskončil. Byly založeny nové řády s novými jmény, které byly v podstatě pokračováním Řádu templářů.

Například Vojenský řád Kristův v Portugalsku. Nejvyšší řád Kristův v Itálii. A tak dále… Templáři v každé evropské zemi jednoduše žili dále tak, jako předtím, jakoby se nic moc nezměnilo. Změnila se pouze jména řádu. Objevil se Řád rosekruciánů, který založil Christian Rosenkreutz, německý aristokrat. Byl napojen na Řád templářů? Rozhodně.

Symbol templářského kříže byl zkombinován s růží. Lze ho najít ve středověkých kostelech ve Francii, Španělsku a Portugalsku. V roce 1534 se založil další tajný řád, dvě století, dvě dekády a dva roky po oficiálním rozpuštění Řádu templářů. Tovaryšstvo Ježíšovo neboli jezuitský řád. Jezuitský řád byl katolický náboženský řád založen v Paříži. Nenechte se ale oklamat… jezuitský řád nebyl řád mnichů, kteří uvnitř zdí svého bezpečného klášteru uctívali Ježíše. Byl to vojenská řád extrémistů, kteří přísahali absolutní podřízení se a poslušnost papeži a jejich nejvyššímu generálovi.

Podívejme se na jejich iniciační přísahu. „Prohlašuji, že nemám žádný vlastní názor nebo vůli. Ale bez zaváhání budu poslouchat každý rozkaz, který obdržím od svých nadřízených v milici papeže a Ježíše Krista. Dále přísahám a prohlašuji, že když se naskytne příležitost, budu vést bezcitnou válku, tajně nebo veřejně, proti všem kacířům, protestantům a liberálům, tak jak mi bude nařízeno, abych je vyhladil a zničil z povrchu zemského; a že nebudu šetřit nikoho na základě věku, pohlaví nebo třídy; a že pověsím, spálím, uvařím, oloupu, uškrtím a pohřbím tyto ostudné kacíře, roztrhám břicha a dělohy jejich manželek, a o zeď rozdrtím hlavy jejich dětí, za účelem zničení jejich příšerné rasy.

Pokud tak nebude moct být učiněno veřejně, tajně použiji šálek s jedem, škrticí lano, ocel dýky nebo olověnou kulku bez ohledu na čest, postavení, důstojnost nebo autoritu osoby nebo osob… tak jak mi kdykoliv bude nařízeno agentem papeže nebo nadřízeného z bratrstva svaté víry jezuitského řádu. Potvrzuji, že tímto odevzdávám svůj život, duši a veškeré hmotné síly, a touto dýkou, kterou jsem nyní získal, podepíšu svoje jméno vlastní krví jakožto moje svědectví. A pokud se moje odhodlání prokáže jako slabé nebo falešné, nechť moji bratři a ostatní vojáci milice papeže mi uříznou dlaně a moje chodidla a moje hrdlo od ucha k uchu, nechť mi rozpárají břicho a nalijí do něj síru, nechť mi způsobí veškeré možné potrestání, a nechť je moje duše navždy mučena démony v nekonečném pekle!”

Hmm… Ne přesně, co byste očekávali od řádu Ježíše, že? Mějte na mysli, že když mluvíme o jezuitském řádu ve vztahu ke Kabale, nemluvíme o nižších úrovních řádu. Osobně znám jezuitské kněze, kteří jsou úžasní lidé, a kteří na tento svět přinesli spoustu krásy a moudrosti. To, o čem tady mluvíme, je špička pyramidy, absolutní elita řádu, lépe známá jako jezuitská rada.

Dokumenty ze zlatého věku ukazují, že jezuitský řád se vyvinul do mocné skupiny mužů. Jejich vliv daleko přesahoval náboženský svět až do světského světa. Infiltrovali staré zednářské lóže. Zednáři byli odborní řemeslníci ve stavbě. Pracovali rukama a pracovali tvrdě. Pracovali fyzicky. Infiltrovaní jezuité se k zednářům mohli přidat díky svým přínosům v oblasti architektury, vědy a umění. Říkalo se jim svobodní a přijatí zednáři, tudíž jméno svobodní zednáři. Svobodní zednáři byli bohatí muži se speciální znalostí architektury.

Ví se, že se zejména zajímali o chrám Šalomouna, tak jako templáři. Dále se zaměřovali na zachování ezoterických znalostí. Například o kabale. Fascinace chrámem Šalomouna není jediná spojitost mezi svobodnými zednáři a templářskými rytíři. I dnes York Rite spravuje tři zednářské řády. Jeden z nich je Řád templářů. Řád templářů York Rite je vojenská paže svobodných zednářů, tak jako středověký Řád templářů. Oba mají symbol červeného kříže.

Takže ve zkratce… Svobodní zednáři byla velmi uzavřená skupina mocných jezuitů, kteří infiltrovali řadu zednářkých lóží po celém světě. V roce 1717 založili vlastní lóži. Premier Grand Lodge v Anglii. A ta se ukázala být jejich spásou. Co se stalo? Jezuité se stali příliš mocní, a to se moc nezamlouvalo 80 hlavám států po celém světě, kteří se pochopitelně cítili ohroženi tímto mocným řádem. Řád zakázali a vyvinuli tlak na papeže Klementa XIV, aby učinil totéž. V roce 1773 papež podlehl jejich požadavkům. Schválil Dominus Ac Redemptor, což byla písemnost, která jezuitský řád rozpustila.

Zdá se, že se historie zopakovala. Ale hádejte co? Tam to neskončilo. Tak jako templáři před nimi, i jezuité pokračovali pod jiným jménem. V tomto případě pod jménem svobodní zednáři. Rok po jeho zrazení jezuitů byl papež Klement zavražděn otrávením. Tak jako luciferští chazarové, jezuité a jejich předchůdci, jako templáři, měli chuť po pomstě. Slíbili jsme, že naše dvě dějové linie se spojí v historické události, která obrovsky ovlivnila svět. Do toho bodu jsme se konečně dostali. Chcete vědět, co se stalo? Následujte mě do druhé části.

DRUHÁ ČÁST SÉRIE

Překlad: David Formánek

Tvorba: Janet Ossebaard
Zdroj/Source: https://www.valcabal.nl/
https://bit.ly/34htxhd

 12,115 Zhlédnuto

Přepis:

Elke de Klerk: Zdravím, jsem Elke de Klerk z Nizozemska. Chci říct, že tu z medicínského hlediska nemáme pandemii nebo epidemii. Také tvrdíme, že covid-19 by už neměl být na seznamu virů typu A, protože nyní víme, že jde o normální chřipkový vir, a normální chřipkový vir není na seznamu A. Také zahajujeme soudní žalobu proti státu Nizozemsko, v rámci které se spojíme s velkou skupinou doktorů a velmi velkou skupinou zdravotních sester. Máme kontakty na 87 tisíc sester, které nechtějí vakcínu, která se pro nás připravuje. Pokud tu není žádná pandemie, zajímalo by mě, proč naše děti musí ve škole nosit roušky?

Existují absolutní ústavní práva, která nelze z žádného lékařského důvodu porušit. Není důvod panikařit, ani ve zdravotnictví. Panika se tvoří těmito falešně pozitivními PCR testy. 89-94 % těch PCR testů jsou falešně pozitivní. Netestují přítomnosti covidu-19 a zbytek je falešně negativní. Musíme to začít řešit klinicky. Lékaři musí přestat používat PCR testy. Je to velmi důležité. Vraťme se ke klinickým příznakům a faktům. Média v Nizozemsku nyní zveřejnila zprávu, že PCR testy nejsou správné testy. Z toho mám radost. Máme naději. Děkuji.

Dr. Cahillová: Statistiky ukazují, že až do dubna 2020 v Irsku bylo 0 úmrtí na covid. To jsou oficiální statistiky ze CSO – Centrálního statistického oddělení. První úmrtí bylo v dubnu. V celém Irsku jsme doposud v roce 2020 měli 98 úmrtí z 5 milionů lidí. V Irsku každým rokem umírá 30 tisíc lidí. 10 tisíc lidí na kardiovaskulární onemocnění, 10 tisíc lidí na rakovinu, a těm 98 úmrtím na covid v Irsku se dalo zabránit, pokud by se jim dala prevence a léčba. Nyní vidíme, že v Irsku dojde k tisícům více úmrtím jen na kardiovaskulární onemocnění a rakoviny.

 9,937 Zhlédnuto

Přepis:

Vypravěč: Proč jsou tisíce lékařů a vědců po celém světě cenzurovány? Proč není dovoleno lékařským odborníkům mluvit o vakcíně proti covidu-19, a o efektivní léčbě covidu-19. Jsme ve věku bezprecedentní cenzury. Na planetě Zemi zcela zmizela svoboda projevu, doslova tisíce a tisíce dokumentů, rozhovorů a videí od lékařů a vědců byly odstraněny z internetu, jejich webové stránky byly bez varování odstraněny – co se děje? Proč se tak agresivně tlačí na vakcínu proti covidu-19?

Proč je doslova každá úspěšná léčba na covid-19 zakázána v tolika zemích? Něco se tu děje. Ahoj, jsem David Sorensen ze StopWorldControl.com. Dnes mám v našem studiu hosta, dr. Carrie Madej, je lékařská expertka, která má za sebou desítky let výzkumu, Zjistila velmi znepokojivé informace ohledně vyvíjených vakcín na covid-19. Dr. Carrie Madej byla ředitelkou dvou velkých klinik. Má rozsáhlé lékařské zkušenosti a je nám ctí, že ji tu máme. Chci vás požádat, abyste se na toto video dodívali až do konce a dozvěděli se tak, co Vám chce sdělit. Může to být to nejdůležitější video, které jste kdy ve svém životě viděli.

Dr. Carrie Madej: Jsem velmi nadšená, že jsem tady, a cítím, že je velmi naléhavé, abychom tyto informace předali všem. Začala jsem zkoumat vakcíny přibližně ve svých dvaceti letech. Velmi jsem se o ně zajímala. Ale nikdy předtím jsem neviděla technologii, kterou chtějí použít v této připravované vakcíně na covid-19 – nikdy předtím! vakcíně na covid-19, nikdy předtím. Za prvé, tato vakcína bude používat modifikovanou RNA nebo modifikovanou DNA. Proč je to tak důležité? Je nutné to vědět, protože by to mohlo změnit naši DNA, náš genom. Proč tu řešíme DNA nebo RNA? No, náš genom. Genom je to, co nás dělá lidmi a co nás odděluje od zbytku zvířat a rostlin na světě. Je to kód pro to, co nás tvoří, jak se rozmnožujeme, jak fungujeme, jak se regenerujeme, jak se vyvíjíme. Takže jedna malá změna vložením jednoho malého proteinu, jeho vyjmutí nebo záměna může ve skutečnosti vytvořit vrozenou vadu nebo dědičnou poruchu. Proto i malá změna je velká. Takže něco, co to může změnit, by mohlo být opravdu zničující pro nás lidi.

Navrhují použít tuto technologii. A součást této technologie se nazývá transfekce. Transfekce e je stejná technologie, která se používá k výrobě geneticky modifikovaného organismu, jako je například rajče, kukuřice nebo i jiné potraviny. A všichni víme, že Monsanto je docela dobře známé výrobou geneticky modifikovaných organismů, které nejsou tak zdravé jako ekologický, neupravovaný, přírodní typ. Pokud je to tedy stejná technologie, používaná na rostlinách, co by se stalo s námi lidmi? Potenciálně bychom nebyli tak zdraví. A chci všem připomenout, že tohle je poprvé, co by tohle bylo použito na lidi ve velkém měřítku. Byli bychom experiment. Byli bychom laboratorní krysy. Nemáme dlouhodobé studie. Takže je to velmi, velmi důležité vědět.

Ukážu vám nebo vám povím o jednom z favoritů na výrobu této vakcíny, kterým je firma Moderna. Moderna dostala asi miliardu dolarů od americké vlády pro výzkum a vývoj. Je podporovaná Nadací Billa a Melindy Gatesových. Takže mají spoustu peněz, které je podporují. Chci, abyste věděli, že jsou v této branži noví. Opravdu tu nejsou dlouho. Nikdy nevyvinuli vakcínu ani lék pro lidi. Tohle je jejich první pokus. Také je dobré vědět, že vývoj vakcíny nesmírně urychlili.

Přešli za laboratorního experimentu rovnou do fáze 2, což znamená, že testovali vakcínu pouze na 45 lidských subjektech během 63 dní. To je šílené. Mělo by se to provádět roky. A znovu vám připomínám, že tohle je poprvé, co vyvíjejí vakcínu. Jejich doposud rané studie ukázaly, že jejich fáze dvě, ve které použili 45 lidských subjektů a kterým zavedli tuto vakcínu, tak 100 % všech v této skupině, kteří dostali vysokou dávku, utrpěli systémové vedlejší účinky. A 80 % těch, kteří dostali nízkou dávku, utrpěli také systémové vedlejší účinky. Takže už na začátku vidíme vedlejší účinky. Ale z dlouhodobého hlediska to zatím nevíme. Jedním ze způsobů, jedním z návrhů aplikování této vakcíny, je použití tzv. bandáže s názvem mikrojehlová platforma.

Takže mikrojehlová platforma by měla být bandáž, kterou byste mohli dostat poštou Je to obvaz, který byste přiložili na ruku. Pak si ho sundáte a pak voila, máte vakcínu… sami si ji vlastně aplikujete. Takže jak to dělají? Bandáž má na sobě malé mikrojehly a je navržena podle hadího zubu. Je to jako kousnutí hada – ale mnoho jednotlivých malých kousnutí. Říkají, že to opravdu neucítíte, ale dostane se vám to do kůže a malé mikrojehly vám vstříknou vakcínu. Takže v mikrojehlách bude buď DNA nebo RNA vakcína. Za druhé – bude tam něco, čemu se říká luciferáza. Tohle je velmi důležité vědět. Patentovali totiž enzym zvaný luciferáza.

Podle nich se mu říká luciferáza, protože produkuje bioluminiscenční světlo. Není to nic, co můžete vidět nebo cítit, ale pokud máte speciální zařízení, jako je například aplikace pro chytrý telefon, můžete jím očkování naskenovat a to se rozsvítí… Ukáže se tak vzor, digitální kód, čárový kód, tetování. Budeme jím označeni. Každá osoba bude mít své vlastní ID (identifikační kód). Víte, tohle mi připomíná druhou světovou válku. Je už to věc k zamyšlení, být označen třeba jako produkt v obchodě. Takže tohle tam budete mít a bude to důkaz, že jste očkováni. Chtějí se ujistit, že jste naskenovaní a že jste dostali vakcínu. Takže budeme označeni.

A na co by to mohlo být použito? No, existuje spousta technologií, ale je to něco, čeho bychom se měli obávat. Je zde tedy několik věcí – zaprvé máme zcela novou experimentální DNA / RNA vakcínu, která by mohla potenciálně změnit náš genom. Zadruhé, budeme tetováni nebo označeni identifikátorem. A za třetí, bude to všechno v hydrogelu. Hydrogel je technologie, kterou vynalezla DARPA, což je Agentura ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty Je to malá část Pentagonu nebo ministerstva obrany. Vynalézají tam sci-fi vynálezy, o kterých jste již mohli slyšet. A tohle je jeden z jejich vynálezů.

Na YouTube si vyhledejte hydrogel, společnost Profusa a DARPA, a uvidíte tam nějaká videa této technologie. Takže je to speciální technologie, protože se zavádí pod kůži. Tělo ji neodmítá. Obsahuje nanotechnologii, což jsou mikroskopické robotické organismy. A tyto mikroskopické organismy budou ve vašem těle. Mohou se sestavovat, rozebírat, znovu se sestavit a dělat nesčetné věci ve vašem těle. Základní myšlenkou je najít způsob, Njak získat informace z vašeho těla. Můžete tak mít informace o svém krevním tlaku, hladině cukru v krvi nebo srdečním tepu – to zní dobře. Zkrátka shromažďování těchto informací.

Nicméně, má to také potenciál být použito pro jiné věci. Mohou evidovat, kolik kroků jste podnikli, jestli jste upadli, jestli plavete, běžíte, zda máte menstruaci, jak probíhá váš menstruační cyklus, zda máte sex nebo zda spíte. Má to také potenciál znát vaše emoce. Všechna tato data se 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce shromažďují. A kam to směřuje? Tvrdí, že do chytré aplikace, jako je váš telefon, iCloud nebo jakékoliv chytré zařízení. Ale kdo tyto informace dostává? Kdo ji používá? Na co je používají? To nebylo zodpovězeno. Takže další důležitá věc je, že shromažďují všechny ty informace o nás.

A my je poskytujeme směrem ven, takže jsme spojeni s umělou inteligencí. Musíte vědět, že to není jen vakcína. Jsme jí spojeni s umělou inteligencí. Takže stejně jako např. telefon – máte svůj chytrý telefon, můžete na něm odesílat text, můžete poslat email. Ale do vašeho telefonu vám může i někdo jiný posílat zprávy. To znamená, že někdo může poslat něco zpět do vašeho těla – zprávy nebo informace. Co by se tím pádem mohlo stát? Dokážu si představit, že by takto mohla být ovlivňována vaše nálada, chování nebo paměť. To by mohlo způsobit spoustu problémů a hodně zmatků. A kdo má tohle všechno pod palcem?

Ministerstvo obrany, Bill a Melinda Gatesovi, nebo kdo tohle bude ovládat? Na to zatím nemáme odpovědi, ale je to něco skutečného. Tohle navrhují. A nevím, jestli jste slyšeli o něčem, čemu se říká ID 2020? Jde o myšlenku, že každý bude mít svůj jedinečný identifikátor, podle kterého se bude vše odehrávat. Nebudeme potřebovat kreditní karty. Nebudeme potřebovat hotovost. Tohle je začátek jedinečného identifikátoru, tohoto označení, tohoto tetování. To znamená konec hotovosti, konec kreditních karet. Tohle je začátek toho všeho. Ztráta autonomie, ztráta nezávislosti, ztráta soukromí.

Musíte opravdu vědět, co tihle lidé mají v úmyslu udělat. Společnosti také tvrdí, že hydrogel má potenciál být systémem řízeného podávání léků. Neříkám, že to přichází s touto vakcínou, ale říkám, že je to ta samá technologie. Takže systém řízeného podávání léků. To znamená, že prostřednictvím aplikace může být lék dodán do vašeho těla. Je to trochu znepokojující, protože vím, že když beru lék, mám prostě pilulku a dózu, která má štítek. Vidím ho. Má jedinečný identifikátor na pilulce.

Beru si ji a mám to celé pod kontrolou. Ale co když se použije zdroj světla, a nejsem si úplně jistá, co tím myslí, ale mluví o tom, který může něco aktivovat ve vašem těle? A co když ani netušíte, že to bylo aktivováno? Co když to způsobí problém? Dokážete si představit důsledky? Co když se např. skupina lidí vymkne kontrole? Mohlo by vás něco stimulovat, aby vás to uklidnilo? Dokážu si představit, že ve špatných rukou by to mohlo být velmi nebezpečné.

Je tohle důvod, proč je do toho zapojena naše armáda? Jen vám dávám pár příkladů, abyste přemýšleli kriticky a věděli, co vyvíjejí v těchto vakcínách a zkoumali tyto věci. Opravdu musíte vědět, že to není jen vakcína, kterou nám dávají. Manipulují s naší DNA, naším genomem. Říkají, že je to dočasné. Ale já vám říkám, že když manipulujete genomem pomocí transfekce, může to být natrvalo. Je to pravděpodobné. A nebudou to vědět, dokud to neudělají nám všem. Chcete to risknout?

Vypravěč: Další prvek, který je velmi znepokojující ohledně této vakcíny, je to, že ji tlačí hlavní prodejce vakcín na světě. Kdo je Bill Gates? Je to muž, který má doslova nulové lékařské vzdělání. Chci se vás na něco zeptat. Jste-li nemocní, půjdete k doktorovi – jdete zkrátka k někomu, kdo byl vzdělán tak, aby vás správně léčil. Někdo, kdo vás dokáže přesně diagnostikovat a kdo vám navrhne nejlepší léčbu na vaší cestě k uzdravení. Šli byste snad k osobě, která nemá lékařské vzdělání? Nikdo z nás by to nikdy neudělal. Bill Gates je ale jediná osoba s jediným hlasem, který ale ovládá celé vlády a zdravotnické organizace v mnoha zemích. Je hlavním finančním podporovatelem Světové zdravotnické organizace (WHO). Řídí vše, co dělají a co nedělají. Jedná se o člověka, který nemá žádné lékařské vzdělání, přesto je hlasem číslo jedna na světě a řídí lidstvo jako celek v extrémně nebezpečných lékařských rozhodnutích. On je tím, kdo financuje vakcíny. To on mluvil s prezidentem Trumpem. Za chvíli vám pustím klip, kdy doslova řekl prezidentu Trumpovi, že by neměli vyšetřovat rizika nebo následky vakcín.

Bill gates: A podruhé, kdy jsem ho viděl, bylo v březnu 2017 v Bílém domě. Na obou těchto schůzkách se mě zeptal, jestli vakcíny nejsou špatná věc, protože zvažuje komisi, která by zkoumala nežádoucí účinky vakcín, nežádoucí účinky vakcín, nežádoucí účinky vakcín. A někdo, kdo se jmenuje Robert Kennedy mladší mu radil, že vakcíny způsobují nežádoucí účinky. A já řekl, ne, to je špatné. Nedělejte to. Nedělejte to. Nedělejte to.

Vypravěč: Bill Gates je známý ničivou destrukcí, kterou způsobil po celém světě svými vakcínami. Robert F. Kennedy mladší je blízký příbuzný zesnulého Johna F. Kennedyho, který byl zavražděn, protože vyšetřoval korupci CIA. Robert Kennedy má stejnou vášeň pro pravdu a boj s korupcí. Vyšetřoval vakcinační průmysl Gatese a vypracoval zprávu, která ukazuje, jak Gates způsobil neplodnost milionům žen, aniž by o tom věděly. Způsobil paralýzu, autismus, a smrt stovkám tisíc dětí. Za to ho mj. vyhnali z Indie. V Bílém domě mají petici s více než 600 000 podpisy od lidí, kteří požadují vyšetřování Billa Gatese za zločiny proti lidskosti.

Je to muž bez lékařského vzdělání. Neví nic o léčbě nemocných lidí, nicméně je hlavním prodejcem vakcín. Proč to dělá? Řekl doslova, že dostat se do obchodu s vakcínami byla jeho nejlepší obchodní investice, jakou kdy udělal. Zdvojnásobil své jmění z 50 miliard dolarů na více než 100 miliard dolarů tím, že obchoduje s vakcínami. Kromě toho vlastní většinu médií, nebo je podplácí. Je tu jeden známý německý novinář Udo Ulfkotte. Byl redaktorem jednoho z největších novin v celé Evropě. Před pár lety vyšel ven s šokujícím přiznáním. Říkal: 25 let jsem byl novinář. Za všechny ty roky mě učili lhát, zrazovat a nikdy neříkat veřejnosti pravdu. Dále říká: Podplatili mě američtí miliardáři, CIA, tajné společnosti a německá tajná služba.

Udo Ulfkotte: Byl jsem novinářem asi 25 let a byl jsem vzdělaný lhát, zrazovat a neříkat veřejnosti pravdu. Není správné, co jsem v minulosti dělal, abych manipuloval s lidmi, dělal propagandu. A není správné ani to, co moji kolegové dělají a udělali v minulosti, protože jsou podplácení, aby zradili lid, a to nejen v Německu, ale v celé Evropě. Žijeme v banánové republice a ne v demokratické zemi, kde máme svobodu tisku, kde máme lidská práva. Byl jsem podporován Ústřední zpravodajskou agenturou, CIA. Jsem tím otrávený. Už to nechci dělat. A tak jsem právě napsal knihu – ne abych vydělal peníze, to ne. Bude mě stát spoustu problémů dát lidem v Německu a Evropě, na celém světě náhled do toho, co se děje za zavřenými dveřmi.

Vypravěč: Proč je to důležité ve vztahu k vakcínám? Nedávno se v Ženevě konalo tajné setkání špičkových specialistů na bezpečnost vakcín ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Tahle schůzka byla tajná. Neměla se dostat na veřejnost. Někdo se svědomím vypustil záběry z této schůzky, protože ti nejlepší odborníci na bezpečnost vakcín z celého světa si navzájem přiznali své vážné obavy z mnoha dlouhodobých zdravotních následků způsobených vakcínami a mnoha úmrtí, které způsobují. Jeden z hlavních vědců ze Světové zdravotnické organizace říká, že v mnoha zemích nemáme dobré bezpečnostní systémy a nemáme odpovědi na otázky lidí o úmrtích, ke kterým dochází v důsledku aplikace vakcín.

WHO: Nejsme schopni dát jasné odpovědi na otázky ohledně úmrtí z důsledku vakcíny. Ohledně úmrtí z důsledku konkrétní vakcíny. A proto se mi zdá, že to není neočekávané, pokud násobí výskyt nežádoucích účinků, pokud násobí výskyt nežádoucích účinků, které jsou spojeny s antigenem. Kvůli nedostatku statistických informací v původních studiích nemusely být detekovány. Máte pravdu. Hlavní zdravotní obavy, kterých jsme svědky, jsou obvinění z dlouhodobých účinků. Dlouhodobých účinků. Máme velmi nejistou přední linii zdravotníků, kteří začínají zpochybňovat vakcíny a jejich bezpečnost. Na lékařské fakultě máte štěstí, když se o vakcínách učíte aspoň půl den, natož držet krok s tímto vším.

Vypravěč: Běžně podávané vakcíny jsou známé jako velmi nebezpečné a mají závažné vedlejší účinky. Média to skrývají před vámi, před veřejností za každou cenu. Nedávno proběhlo u americké vlády slyšení s Markem Zuckerbergem, generálním ředitelem Facebooku. Senátor poukázal na to, že vláda USA zaplatila více než čtyři miliardy dolarů lidem, jejichž životy byly zničeny vakcínami. Pročpak Facebook skrývá informace o následcích z vakcín před svými uživateli?

Kongresman: V dubnu jsem vám psal o mém zklamání, že Facebook zvažuje omezování svobody projevu ohledně sdílení informací o nebezpečích, spojených s očkováním. Na základě uznání nebezpečí a rizik očkování, federální vláda vytvořila svěřenecký fond očkování, který již vyplatil čtyři miliardy dolarů na kompenzaci těm, kteří mají následky z očkování. Neexistuje jasnější nebo přesvědčivé důkaz o riziku, spojeném s očkováním, než je existence platebních záznamů tohoto fondu. Lékařský výzkum čas od času stanovil případ a kontext specifických rizik spojených s očkováním. Neměl by někdo mít možnost vyjádřit názor odlišný od jejich názoru? Přes čtyři miliardy dolarů byly vyplaceny fondem více než čtyřem tisícům lidí. Nemyslíte si, že by lidé měli mít možnost mít informace, aby se mohli informovaně rozhodnout?

Mark Zuckerburg: Ano, kongresmane. A to je důvod, proč nebrzdit lidi na jejich stránkách v publikování toho, co je špatně. Něčeho, co je špatně, něčeho, co je špatně, něčeho, co je špatně, něčeho, co je špatně.

aNěkdo zadává do vyhledávacího pole něco, co by mohlo vést k informacím proti očkování. Nedoporučujeme jim výsledky hledání proti očkování. Nedoporučujeme jim vyhledávání proti očkování. Nedoporučujeme jim vyhledávání proti očkování.

Kongresman: Ale mnoho lidí, které touto svojí politikou poškozují, jsou ve skutečnosti rodiče postižených dětí. A nemyslím si, že bychom se k nim měli tak lehce otočit zády. Když se podíváte na statistiky, myslím, že děláte velkou chybu.

Vypravěč: Vážná forma autismu způsobuje, že lidé už nejsou schopni jasně myslet, neumí správně mluvit, nemohou se chovat normálně, jsou mentálně postiženi. CDC provedla studii, která zkoumala souvislost mezi vakcínami a závažným autismem. Zjistili, že očkování skutečně způsobují autismus. Co se stalo? Všechny důkazy hodili do popelnice, kterou dali doprostřed místnosti. Zničili důkazy a vydali vědeckou práci ve známém časopise Pediatric, kde říkali, že žádné vakcíny nezpůsobují autismus. Hlavní vědec té vyšetřování studie, William Thompson, ale řekl: Jsem vinen. Ukryli jsme pravdu před veřejností.

William Thompson: Moc dobře se neznáme. Vy máte syna s autismem a já se stydím.

Del Bigtree: Je tu informátor ze CDC, který řekne, že CDC podvádělo ve studii vakcíny MMR, a že věděli, že vakcíny skutečně způsobují autismus.

Matka: Můj nejstarší syn, Ian, normálně chodil a běhával. Po vakcíně toho už nebyl schopen.

Matka: Zavolala jsem na kliniku a řekla, že si myslím, že moje dítě má nežádoucí účinek z vakcíny.

Matka: A pak přišly nárazy do hlavy – neustále se bouchal do čehokoliv, co našel.

William Thompson: Právě teď sedím ve velmi pěkné pozici, ze které jsem schopen vám poskytnout spoustu informací. Relativní riziko získání diagnózy autismu bylo astronomické.

Andrew Wakefield: CDC celou dobu vědělo, že existuje riziko autismu u vakcíny MMR.

CDC: Podle CDC je nejlepší veřejnou politikou pokračovat v očkování beze změny.

Poslanec: Ti z vás, kteří řídíte naše zdravotnické agentury v této zemi, máte povinnost zajistit, aby tyto studie byly kompletní, důkladné, abychom měli všechna fakta.

William Thompson: Nemůžu uvěřit, že jsme udělali to, co jsme udělali.

Del Bigtree: Opomenutí zásadních dat, zničení dokumentů, klamání Kongresu, způsobování závažné újmy nevinným dětem.

Jim Sears: Všechno, co jsem svým pacientům posledních 10 let říkal, bylo založeno na lži a utajení.

Kongresman: Rodiče by měli mít možnost počítat s tím, že federální agentury vám řeknou pravdu.

Dr. Granpeesheh: V roce 1978 se autismus vyskytoval u jednoho z 15 tisíc dětí.

Dr. Seneff: Pokud budeme předpokládat, že věci budou stejně pokračovat, můžeme předvídat, že do roku 2032 80 % narozených chlapců skončí v autistickém spektru. Polovina dětí, 80 % chlapců.

Dr. Granpeesheh:Je obrovské množství dětí, kterým se každý den diagnostikuje autismus.

Dr. Seneff: Tohle bude naprostá katastrofa, pokud to prostě dopustíme.

Vypravěč: Existuje zločin na nejvyšší úrovni zdravotnických organizací, které tyto informace skrývají. Také média tyto informace skrývají. Dokument Vaxxed ukazuje obrovskou destrukci, kterou vakcíny způsobily po celém světě. Lidé vyjadřují svoji nevýslovnou bolest v srdci z toho, co vakcíny způsobily jejich dětem, které už nemohou chodit, mluvit, myslet… jejich oči jsou všude. Tento dokument byl zakázán, byl potlačován, byl cenzurován všemi možnými způsoby.

To je důvod, proč jsem pozval doktorku Carrie, aby mluvila o vakcínách, protože vakcína na covid-19 bude mít všechna nebezpečí běžně podávaných vakcín, plus všechna rizika nových technologií, které jsou zaváděny bez bezpečnostních testů. Bill Gates doslova v rozhovoru s BBC řekl, že přeskakují obvyklé bezpečnostní testovací fáze, protože nemají čas. Co tím myslíte, že nemáte čas? To je naprosto šílené. A doslova řekl, že nejméně 700 000 lidí bude trpět nežádoucími účinky. A tyto vedlejší účinky zahrnují rakovinu, autoimunitní onemocnění, paralýzu, smrt, a různé další druhy závažných nežádoucích vedlejších účinků. Přehraji vám klip, kde uslyšíte Billa Gatese mluvit o přeskočení bezpečnostních testů.

Bill Gates: To, co nás dostane zpátky do světa, který jsme měli před koronavirem, je vakcína. A dostat ji ke všem sedmi miliardám lidí. Aby byla efektivní pro staré lidi, jejichž imunitní systém je slabý, je velká výzva. Pokud opravdu zesilujete vakcínu k tomuto účelu, pak můžete narazit na bezpečnostní problémy. Pak můžete narazit na bezpečnostní problémy, pak můžete narazit na bezpečnostní problémy. Takže si budeme muset vzít něco, co obvykle trvá pět nebo šest let a dokončit to za 18 měsíců. Ale bude tam kompromis. Budeme mít méně bezpečnostních testů, budeme mít méně bezpečnostních testů, budeme mít méně bezpečnostních testů, než bychom měli obvykle.

Moderátor: „Jak tedy chápu z toho, co říkáte, je to, že je možné, že v některých bezpečnostních opatřeních, která by se normálně očekávala, budete muset učinit kompromis, aby se vytvořila vakcína, protože klíčový je čas.

Bill Gates: No, samozřejmě, pokud chcete počkat a zjistit, zda se vedlejší účinek projeví o dva roky později, pokud chcete počkat a zjistit, zda se vedlejší účinek projeví o dva roky později, pokud chcete počkat a zjistit, zda se vedlejší účinek projeví o dva roky později, bude to trvat dva roky.


Jestli se vám líbí překlady, ocením jakoukoliv finanční podporu. PS: Namísto větší jednorázové částky ocením raději menší, ale měsíční podporu. Třeba jen 25 Kč/měsíčně mi pomůže udržet projekt dlouhodobě v chodu. Děkuji!


Vypravěč: V dalším klipu můžete slyšet, jak Bill Gates říká, že píchá geneticky modifikované organismy přímo do žíly malým dětem.

Bill Gates: Tak jako některé léky mají vedlejší účinky. Potřebujeme bezpečnostní testy? Bereme věci, jako jsou geneticky modifikované organismy a píchneme je do do paží malých dětí. Prostě je střelíme přímo do žíly. Geneticky modifikované organismy, a píchneme je do paží malých dětí. Prostě je střelíme přímo do žíly. Takže jo, myslím si, že bychom měli mít bezpečnostní systém, kde budeme dělat zkoušky testovat věci. A myslím si, že bychom možná měli mít bezpečnostní systém a myslím si, že bychom měli mít bezpečnostní systém.

Vypravěč: Všimněte si jeho výrazu, jakou radost z toho má. Podívá se na stranu a usmívá se.

Bill Gates: Geneticky modifikované organismy, a my je píchneme do paží malých dětí. Prostě je střelíme přímo do žíly.

Vypravěč: Takže ano, možná bychom měli udělat nějaké bezpečnostní testy…“ Což mj. znamená, že v době, kdy to řekl, je ještě neměli, nedělali. Řekl to, což znamená, že po celá desetiletí vstřikuje geneticky modifikované organismy milionům lidí, které mohou změnit jejich DNA, což způsobuje obrovské škody v jejich tělech. A on jen říká: ,Ano, možná bychom měli mít bezpečnostní systém.“

WHO: Protože nejsme schopni dát jasné odpovědi, když se lidé ptají na úmrtí, k nimž došlo v důsledku konkrétní vakcíny. Hlavní zdravotní obavy, kterých jsme svědky, jsou obvinění z dlouhodobých účinků. Máme ale také přední linii zdravotníků, kteří začínají zpochybňovat vakcíny a bezpečnost vakcín.

Dr. Seneff: Tohle bude naprostá katastrofa, pokud tohle dopustíme.

Vypravěč: Ale děje se tu ještě něco jiného, co je extrémně, extrémně nebezpečné. Mike Adams z Natural News je vědec, který tohle zkoumá už mnoho let. Před lety natočil video, ve kterém řekl doslova, že vyvolají pandemii koronaviru, pak zavedou vakcínu, která zabije miliony lidí, protože chtějí snížit světovou populaci.

Mike Adams Budou povoláni k zabijáckému programu očkování. Nejpravděpodobněji to bude fungovat následovně. Za prvé dojde k plánovanému vypuknutí epidemie, uvolnění vytvořené biozbraně. V Disney Worldu jsme před pár lety viděli nácvik na vypuknutí spalniček, což se použilo k prosazení očkovacího zákonu SB277 v Kalifornii. Nyní to bude provedeno v globálním měřítku. Vypustí se vytvořená biologická zbraň (virus). Budou výzvy k masivnímu vládnímu financování vakcinačního průmyslu k vyvinutí vakcíny. A zázračně budou mít vakcínu vyvinutou v rekordním čase. Každý si bude muset tuto vakcínu vzít, až na to, že samotná vakcína bude vytvořena tak, aby zabíjela lidi. Zabíjecí spínač pro lidstvo. Nelítostné zabíjení. Schválí se zákony požadující vakcinaci všech lidí. Lidem, kteří nebudou očkováni, bude zakázáno cestovat veřejnou dopravou, nebudete smět nastoupit do letadla.

Bude vám odepřen bankovní účet nebo bankovní služby. A tyto vakcíny budou samozřejmě ještě zintenzivňovat onu biologickou zbraň. Budou obsahovat virové kmeny s dlouhou latencí, které jsou naprogramovány tak, aby se aktivovaly například o několik měsíců později. Jakmile se obsah vakcíny začne projevovat, lidé začnou na ulicích umírat napříč všemi městy po celém světě. Jakmile to začne, média přijdou s druhým kolem vakcín. To druhé kolo vakcín bude mít kratší dobu zabíjení a zabije lidi během týdnů, ne měsíců, v některých případech možná i dnů. Pokud si tu vakcínu necháte dát, nejspíše brzy zemřete. A o tom to je. Vakcíny se staly zbraněmi. Jsou vraždícím vektorem pro lidstvo. Pamatujte, že globalisté nechtějí, aby zde byli lidé, alespoň ne většina z nás. Chtějí vylidnit planetu o 90 procent. Vakcíny se stále více stávají zbraněmi.

Vypravěč: Je Mike Adams blázen? Zešílel? Proč to říká? Vrátím se k doktorce Carrie, ona vám vysvětlí několik věcí o pozadí Billa Gatese, jeho poslání a obecné agendě snížení světové populace. Zpátky k vám, Carrie.

Dr. Carrie Madej: Můžete se ptát, proč se to děje v této nové vyvíjené vakcíně? Proč existují všechny tyto nové technologie? Kdykoliv si nejsem jistá něčím, vždycky říkám, ať sledujete tok peněz. A když se podíváte na sponzory těchto společností, které se snaží být favority pro výrobu vakcín, když se podíváte na výzkum a vývoj, když se podíváte na to, kdo stojí za velkými zdravotnickými organizacemi, jako je Světová zdravotnická organizace, Národní zdravotnický institut, CDC, Centrum pro kontrolu nemocí… najdete stejná jména. Jedním z hlavních sponzorů je Nadace Billa a Melindy Gatesových. Další, kterou často spatříte, je naše armáda, ministerstvo obrany a DARPA. To je další část Pentagonu. Tohle spatříte opakovaně. Takže víme, že existují různé entity, armáda, ale podívejme se na lidi, Billa a Melindu Gatesovi, kteří jsou tak sdílní, protože proč by se tak zajímali o vakcíny? Protože jsou součástí této softwarové technologie. Jsou to techničtí lidé. Nemají žádné zkušenosti ve zdravotnictví, vědě nebo epidemiologii. A oni jsou ti, kdo podporují a investují miliony a miliony dolarů do těchto společností, takže mají osobní zájem, aby mohli vydělat peníze, protože na vakcínách vyděláváte… to je jedna věc. Ale při pohledu na rodinnou historii vidíte, že rodina Billa Gatese je velmi zapletená do eugeniky. Eugenika – to je kontrola světové populace. Oni a také on věří, že je příliš mnoho lidí na světě a že abychom vytvořili zdravý svět, musíme snížit počet lidí na světě. Kým je, aby směl určovat, kdo zůstane a kdo půjde? Je video, kde říká, že novými vakcínami, technologií nových vakcín, můžeme, jak sám říká, snížit populaci o 10-15 %.

Bill Gates: Dnešní svět má 6,8 miliard lidí… míříme až k devíti miliardám. Pokud odvedeme opravdu dobrou práci na nových vakcínách, zdravotní péči, reprodukčních zdravotnických službách, mohli bychom to snížit o 10 nebo 15 procent.

Dr. Carrie Madej: Kým je, aby směl rozhodovat, kdo zůstane a kdo půjde? Takže to je velmi znepokojující. Musíme se podívat na motivaci někoho, kdo na to tlačí. To je jejich motivací? Další věc, kterou musíte vědět, je ta, že Nadace Billa a Melindy Gatesových a DARPA, agentura Pentagonu, ve skutečnosti financovali něco, čemu se říká výzkum genového pohonu neboli technologie genového vymírání. A je to přesně to, co si myslíte, že to je. Je to o vymírání neboli vymírání druhů. Navrhují to použít, a investovali do toho miliony dolarů, aby vyhladili jeden druh z planety. Navrhují, aby to udělali s komáry v Africe.

Nebo s dalšími organismy, jakými jsou rostliny. Mluvil o tom někdo, kromě těchto dvou agentur? Pokud mohou vymýtit druh z planety, můžete si to spojit i s lidmi. Co když existuje druh nebo rasa, kterou nemají rádi? Je to možné. A jak to dělají? Dělají to mutagenezí, mutují genem skrze tzv. transfekci. Transekce je způsob, jak manipulovat s DNA a pak můžete zmutovat gen, což je ve skutečnosti stejná technologie, kterou použijí v této nové vakcíně na covid-19. Lidi, musíme znát účel těchto vakcín.

Jaký je záměr? Proč na ně tak tlačí? Také musíte vědět, že s vakcínami, pokud máme následky, pokud jsou lidé zabiti, pokud jsou lidé paralyzováni, pokud dostanou rakovinu, nikdo nemá žádné východisko. Nemůžeme je žalovat. Nemáme možnost, protože v USA schválili dva zákony k ochraně výrobců vakcín (indemnita) a ta ochrání každého, kdo je vyvýjí, před veškerou odpovědností. Takže zaprvé, existuje vakcinační zákon z roku 1986, který je již osvobodil od jakékoliv odpovědnosti.

A aby za sebou zametli stopy, Alex Azar v únoru 2020 prosadil zákon o připravenosti na mimořádné události, který znovu zahrnuje kompletní nulovou odpovědnost pro všechny výrobce vakcín. Takže jsou tu dva zákony, a skrze zákon o připravenosti na mimořádné události mohou populaci vynutit očkování, pokud není známá léčba infekce. To souvisí s další věcí… tj. že existuje léčba. Lékaři o ní mluvili. Víme o několika léčbách. Možná jste slyšeli o hydroxychloroquinu, který byl ale v určitých protokolech zakázán. Lékaři, kolegové… včetně mého státu, Georgie, kde mám licenci, lékárny nyní mohou odmítnout naše předpisy na hydroxychloroquine, jak se jim to hodí.

Tohle je nevídané. Proč je lékaři zabráněno předepisovat lék, o kterém víme, že může pomoci s tímto virem a dokonce mu brání léčit? Já nevím. Myslím si, že za to můžou například peníze. Ale možná jde o agendu s vakcínami, protože vás napadá další možný důvod? Američtí lékaři z přední linie mluvili o svých zkušenostech, jak velký měli úspěch s hydroxychloroquinem. Před Kongresem měli veřejné slyšení a následně byli umlčeni. Jejich webové stránky byly zrušeny. Jeden z doktorů byl vyhozen. Další byl pomlouván. Byly to následky za to, že promluvili.

Doktoři z první linie: Viděla jsem, že včerejší vysílání má už přes 20 milionů zhlédnutí na YouTube, Facebook a Twitter. Pak nás ale vymazali, zrušili nás. Vymazali nás a zrušili nás. Už nás nebaví pozorovat, jak před námi umírají pacienti, a ještě víc nás štve, když vidíme pavučinu strachu, která obklopuje (nejen) americkou veřejnost. Přitom existuje léčba, lék. Přitom existuje léčba, lék. Lidé se to báli říct. Ale jak jinak to nazvete? Když někomu dáte lék a přeruší to chorobný proces. Jdeme po vás, technologické firmy. Jdeme po vás. Nenecháme se umlčet.

První dodatek je první z nějakého důvodu. Chcete, abychom mlčeli? Pokud se sem máme vracet každý den, budeme. Jsou nás tisíce. A mimochodem, příliv důkazů o tom, že hydroxychloroquin je bezpečný a je řešením pro Američany, je ohromující. Příliv důkazů o tom, že hydroxychloroquin je bezpečný a řešením pro Američany, je ohromující. Lék byl prověřen v endemických oblastech, kde ho používají po celou dobu. Není tam žádný covid… téměř žádný. Kdo je hlavní odborník na infekční nemoci na světě a přidal se k nám? Jmenuje se prof. Raoult. Ošetřil čtyři tisíce lidí tímto lékem a má skvělé výsledky. Hydroxychloroquine funguje, zadržování pacientů je ostudné. Jsme tu, abychom vám přinesli tu novinu, že hydroxychloroquine funguje.

Jsem doktorka Stella Emanuelová. Jsem pediatrička a lékařka na pohotovosti v Houstonu v Texasu. Přicházím z jiné oblasti. Původně jsem z Kamerunu a na medicínu jsem chodila v Nigérii. Používali jsme hydroxychloroquine, používali jsme camoquine, flavoquine a všechny ostatní „-quiny”. Jsem na tyto léky zvyklá. Když začali říkat, že je nebezpečný, nechápala jsem to. Protože ho dáváme dětem, těhotným ženám, starším lidem, všichni ho berou. Hydroxychloroquine funguje. Léčila jsem více než 350 pacientů, astmatiky, diabetiky, staré lidi, kteří mají přes 70 nebo 80 let. Ani jeden pacient nezemřel. Ameriko, nemusíš se bát. Na Covid máme lék. Nemusíš se bát, covid má prevenci.

Je důležité, aby si lidé uvědomili, že existuje snaha zatajit americkému lidu bezpečnost a účinnost hydroxychloroquinu a zachovat mlčení. A my všichni musíme promluvit. Děkujeme. Jediný způsob, jak vy jako americký lid dostanete tento lék – jedině když ho budete požadovat. Budete muset napsat svým kongresmanům, vašim guvernérům, tweetovat prezidentovi Trumpovi. Musíte si lék vyžádat. Když si ho vyžádáte, dostanete ho a můžete si zachránit život. A zachránit mnoho dalších životů. Udělejte to.

Mockrát vám děkuji. Ano, pojďme na to. Všichni tweetneme prezidentovi. Požadujme hydroxychloroquine. Jaký je náš hashtag? Hydroxychloroquine funguje. Napište prezidentovi.

Vypravěč: V Nizozemsku je již 1700. Zamyslete se nad tím číslem, ano 1700 lékařů a zdravotníků podpořených desítkami tisíc lidí z veřejnosti, kteří sepsali dopis vládě se dvěma vzkazy. Za prvé, řekli, že je to velmi znepokojující, že lékaři a vědci jsou umlčováni, zostuzováni a obviňováni z toho, že mluví o stávající účinné, bezpečné, levné a široce dostupné léčbě proti covidu-19. A říkají, proč vlády zakazují tuto účinnou, levnou a bezpečnou léčbu, zatímco tlačí a ve skutečnosti spěchají k nebezpečné, netestované vakcíně? Vlády nyní dávají těmto výrobcům vakcín miliardy dolarů a eur a nejrůznějších měn. Jsou to šílené částky peněz. A jsou to vaše peníze, které jste museli vydělat. Používají se k tomu, aby vás zabili, ovládali a utlačovali. Ve Španělsku se spojilo 600 lékařů a na národní tiskové konferenci uvedli, že celá pandemie koronaviru je jen politickým plánem. Bylo to naplánováno s politickým záměrem. V Německu na národní tiskové konferenci vystoupilo přes 1500 lékařů, vědců a špičkových odborníků a řekli následující:

Konference lékařů: Jako lékaři máme vážné pochybnosti o pravdivosti oficiálního příběhu o covidu-19. Vlastně máme spoustu důkazů o tom, že je to falešný příběh, šířený po celém světě. A chci mluvit ke všem mým lékařským kolegům. Vidíme důkazy a je to očividné. A to je nyní hlavní otázka. Pokud máme lékařské důkazy, že se jedná o podvod, že to není pravda, prostě není pravda, musíme se sami sebe ptát: proč, proč, proč, proč? Ano. A musíme se zeptat sami sebe, kdo na tomto profituje? Když se podíváte za závěry, zjistíte, že oficiální příběh o covidu-19 – a máme lékařská fakta – je podvod, je falešný. Takže se musíme zeptat, kdo z toho má prospěch a kdo má moc vytvořit tento podvod? Cílem jste vy. Občané a ekonomika. Jde o ekonomiku. Takže covid-19 se zdá být jen maskovacím příběhem.

Vypravěč: V Nizozemí žije dr. Rob Elens, praktický lékař. Viděl, jak se každý pacient s koronavirem zotavil za čtyři dny pomocí hydroxychloqoruinu. V kombinaci se zinkem. Byl napaden. Musel okamžitě přestat ty lidi léčit, jinak by přišel o lékařskou licenci. Pak natočil video, ve kterém vysvětlil, že udělal seznam všech stávajících účinných postupů pro léčbu covid-19. Za pár hodin mělo video desítky tisíc zhlédnutí, ale YouTube ho odstranil. Nechtějí, abyste vy a lidstvo obecně věděli, že skutečně existují bezpečné a účinné léky na covid-19. Dr. David Brownstein z Michiganu léčil přes 120 pacientů s koronavirem, někteří umírali, někteří byli doslova na pokraji smrti. Jeden z našich pacientů nemohl dýchat. Ležel v posteli, nemohl si vzít ani sklenici vody, protože byl příliš slabý. Jakmile začal přijímat peroxid vodíku a jód, tak se dramaticky rychle zotavil. Dramaticky rychle se zotavil. Dr. Richard Bartlett z Texasu byl zodpovědný za zřízení kvalitní zdravotní péče pro celý stát Texas. Jedná se o muže, který je uznáván jako kvalifikovaný lékařský odborník. Od počátku pandemie vyléčil více než 500 pacientů s koronavirem velmi levným a velmi jednoduchým lékem na astma, který je už desítky let dostupný.

Dr. Bartlett: Řeknu vám, co jsem slyšel od pacientů, když jsem ho začal používat. Řekli mi, že se cítí lépe již v počátku léčby. Jejich bolest na hrudi zmizela, dušnost zmizela, jejich horečka přešla. Dám vám příklad. Mám pacientku, která má dva druhy rakoviny. Volala mi po pěti dnech, kdy doma ležela v posteli, nemohla z ní vylézt. Pět dní trpěla horečkou. Říkala, že mě slyšela v rádiu, a jestli bych jí mohl pomoct. Bylo to v pátek. Říkala: Moje vnučka dnes byla pozitivní a myslím, že to mám. A já řekl : „Jsem si jistý že ano, při všech příznacích, které popisujete.“ Momentálně bojuje se dvěma formami lymfomu. Právě teď je na chemoterapii. Prošla jen měsíc před tím ozařováním kvůli lymfomu. Měla by zemřít, podle toho, co jste slyšeli od CDC a Světové zdravotnické organizace. Ale tu noc jsem jí tuto léčbu podal. Ráno jí klesla horečka. O víkendu se poprvé dobře vyspala. Zotavila se a v pondělí měla osmihodinový pracovní den. Je bez příznaků. Má dva po sobě jdoucí negativní testy. To je lék. Je bez příznaků. Má dva po sobě jdoucí negativní testy. To je lék. To je lék.

Moderátorka: Můžete zopakovat jméno tohoto léku?

Dr. Bartlett: Budesonid.

Moderátorka: Takže se inhaluje?

Dr. Bartlett: Ano, je to inhalátor.

Vypravěč: To je jen několik příkladů. Existují procedury. Existují léky, ale jsou potlačovány. Utajují je před vámi. Média spolupracují, aby lhala celému lidstvu, protože všichni chtějí tu jedinou věc, naočkovat celé lidstvo něčím, co bude tak katastrofální, že to slovy nejde vyjádřit. Dr. Carrie Madej řekla několik věcí. Na konci tohoto videa řekne poslední varování. Ale chci vás povzbudit, abyste se zaregistrovali na webových stránkách, protože obdržíte mnohem více informací, mnohem více odhalení, mnohem více posilujících pravd, které vám umožní bránit svůj život, bránit svou rodinu, bránit svůj národ. Nacházíme se v zlomovém čase v historii.

To, co se nyní děje, je nebývalé. Na webu stopworldcontrol.com najdete článek s desítkami faktů, které ukazují, bez stínu pochybnosti, že tato pandemie byla naplánována. Vše bylo naplánované a zorganizované. Staly se události, kterými se na tohle připravovali. Vše bylo napsáno ve scénářích. Tohle je šílené. Můžete ho zde všichni najít a vidět na vlastní oči na stopworldcontrol.com. Rád bych vás povzbudil, abyste se stali hlasem svobody, abyste se stali hlasem pravdy. Velmi mnoho lidí objeví tuto pravdu a pak si jen sednou, bojí se nebo se rozzlobí, nebo se rozhodnou vše popírat. To nikomu nepomůže. Máte moc změnit svůj svět. Spojme se.

Pokud budeme sdílet tuto pravdu, budeme sdílet tohle video a web stopworldcontrol, pokud budeme sdílet každý spolehlivý a kvalitní zdroj informací, který může probudit lidstvo, pak se společně můžeme stát silou, která je nezastavitelná. A žádný miliardář nemůže bojovat sám proti lidstvu, když se zvedne v plné síle a dá najevo, kým skutečně je. Takže vám doporučuji jít na web stopworldcontrol.com. K dispozici jsou tam odkazy ke stažení, kde si můžete stáhnout letáky, informace a plakáty, takže můžete rozšířit povědomí o této webové stránce.

Dr. Carrie Madej: Takže všichni prosím poslouchejte naše slova a slyšte poselství. Momentálně čelíme něčemu, co může změnit lidstvo Z lidstva 1.0 do lidstva 2.0. Může to znít super, mohli bychom mít nějaké nové schopnosti, nadlidské schopnosti, pokud se začneme napojovat na tuhle technologii 2.0, tuhle umělou inteligenci. Ale jsem tu, abych vám řekla, že si nemyslím, že by to bylo jako ve sci-fi filmech. Myslím, že by to bylo něco, co by nám sebralo naši autonomii, naše svobody, naši schopnost být suverénními lidskými dušemi. Proto se prosím zamyslete nad tím a proveďte svůj kritický výzkum a kriticky myslete…

Musíme sjednotit naše hlasy po celém světě a musíme se postavit za svá práva, za lidská práva. Společně se všemi našimi hlasy máme moc, protože lidé, kteří se teď mají starat o naše zdraví, ve výkonných pozicích, nejednají v našem nejlepším zájmu. Neřídí se vědeckou metodologií, dobrou vědou. Proč? Proč chtějí zavádět technologie, o kterých nemluví v mainstreamových médiích? Co skrývají? Musíme se spojit a mít jeden silný hlas – sjednotit se.

Překlad: David Formánek + Antonín Vávra

Zdroj/Source

 18,137 Zhlédnuto

Přepis:

Ahoj všem, mnoho lidí se mě ptalo na aktualizaci posledního shrnutí dat, vědy a faktů týkajících se našeho problému s virem. Už je to několik týdnů, takže tady je zásadní aktualizace. Začnu s křivkou znázorňující úmrtí na milion osob pro mnoho evropských zemí, Itálii, Spojené království, Irsko, Švédsko. A jak si můžete všimnout, mají všechny velmi podobný tvar. Epidemie zcela mohutně skončila někdy okolo května, začátkem června, a nyní míříme k velmi nízkým hodnotám.

A to je zcela v souladu s chřipkovými epidemiemi v minulosti Nyní vám ukážu Evropu, křivka průměru leží zde, ta je samozřejmě podobného tvaru, a byly zde i některé země s menšími dopady, a proč, tak to vám vysvětlím za chvíli. Takže tady máme Evropu. Důležitou věcí je poznamenat, že podle prof.

Michaela Levitta v oblastech severního mírného pásu, jako je Evropa nebo Severní Amerika, severovýchod, máte tu Gompertzovu křivku a důvodem toho je, že když se objeví nový virus, rychle zasáhne kolem 20 % populace. Takže de-facto 80 % je už immuních skrze hromadnou imunitu či imunitu T-buněk z předchozích koronavirů z větší rodiny koronavirů.

Tento SARS-CoV-2 se velice podobá dřívějším koronavirům, takže naše imunita má mnoho mechanismů, jak reagovat. ale tak 1 z 5 lidí neboli 20 % bude méně imunních a to jsou ti, kteří si tou nemocí musí projít. Každopádně, jak těmi lidmi projde, dojde ke smutnému úmrtí náchylných a většina lidí, kteří jsou náchylní vůči infekcím, se nakazí a virus má pak mnohem větší obtíže a všude možně naráží na imunní lidi. Dojde tedy k obrácení křivky, což je naprosto běžné. A začne klesat jako Gompertzova křivka.

Jen abychom si ukázali graf pro chřipku. Zde vidíte graf znázorňující španělskou chřipku, kde vidíte klasickou Gompertzovu křivku. Tohle je tedy pro nový virus naprosto běžné. Nyní se podíváme na všechna úmrtí, nadměrná úmrtí v respiračních obdobích v posledních pár letech. Tohle jsou data z webu euromomo. Je velmi důležité sledovat nadměrná úmrtí, protože míra případů nebo infekcí závisí na tom, jak moc se testuje, a jak dobrý je test. Úmrtnost je nejlepší kritérium. Euromomo má 360 milionů lidí v zemích, které trasuje. Podíváme se na nadměrná úmrtí v roce 2018, a jak vidíte, tady jsou. Můžete integrovat nebo sečíst všechny týdny a získat celkový počet. To jsme udělali a vyšlo nám 140 000 nadměrných úmrtí ve věkové skupině nad 45 let.

Takže 140 tisíc, což se zdá jako hodně, ale pamatujte, že to je ze 360 milionů lidí, takže ve skutečnosti jde o malý zlomek. Když se přiblížíme k roku 2020, jako první si můžeme všimnout, že 2018… pardon, 2019 mělo velmi mírnou chřipkovou sezónu, až do začátku roku 2020. Takže tady se nashromáždilo hodně lidí, kteří by jinak bohužel zemřeli. Když covid sezónně udeřil, bylo tu hodně „suché roznětky”, jak se říká… všichni ti náchylní lidé ve vyšším věku s komorbiditami, které bohužel zasáhl koronavirus. Pokud tuto křivku spočítáte, celkový počet je kolem 180 tisíc lidí.

Takže můžete vidět, že se to od roku 2018 moc neliší, a v roce 2018 jsme ve skutečnosti nic nedělali, i když některé nemocnice, například v Británii, byly zahlcené, ale obecně řečeno ten rozdíl není velký. Někteří lidé mohou poznamenat: „Ano, ale tento rok jsme měli lock-down, roušky, atd.” Ale v analýzách se ukázalo, že mají velmi malý dopad. Na to se podíváme. Tohle je férové srovnání. A ve skutečnosti dopad 180 tisíců je menší než v roce 2000 pro nadměrná úmrtí během sezóny.

Hlavní rozdíl je ten, že křivka koronaviru byla velmi krátká a prudká. Kvůli mírné předešlé sezóně a ostatním faktorům tato nadměrná úmrtí se odehrála dramaticky v šesti týdnech namísto během čtyř nebo pěti měsíců. To je jeden velký rozdíl. Proč tedy počet úmrtí nebyl o moc jiný než v roce 2018? Jeden důvod je ten, že modely byly ve svých odhadech katastroficky přestřelené. Zde je jedná zpráva ukazující to, co ukázaly modely Imperial College a ostatních pro Švédsko bez žádného lock-downu a s přísným lock-downem. Jak vidíte, skutečný počet úmrtí ukazuje tady dole modrá křivka. Je asi 10-15x nižší než odhady. Pamatujte, že Švédsko nemělo žádný lock-down, žádné roušky a dokonce tam byla kadeřnictví a bary otevřené, trochu udržování rozestupů, ale dovolovali shromažďování až 50 lidí. Modely tedy byly katastroficky přestřelené. To je jedno vysvětlení.

Další studie od Corona Pogue na Twitteru u ukazuje odlišné míry lock-downu… od žádného lock-downu po velmi striktní lock-down. Pro Švédsko tady odhadují obří čísla, ale skutečná čísla byla méně než 6 tisíc úmrtí. Modely tedy odhadovaly 15x vyšší čísla. A to svět uvedlo do chaosu.

Zde je další graf Švédska od Johanna Helstroma, který provedl skvělou analýzu. Jak vidíte, měli svoji epidemii, která opadla, a nyní během srpna je počet hospitalizovaných na JIP a úmrtnost zanedbatelná. Děti až do věku 16 let chodily během epidemie bez roušek do školy. Jen s velmi mírným udržováním rozestupů a pár dalších opatření. Prostě prošli touto klasickou Gompertzovou křivkou tak či tak. V létě se otevřeli, nic se nestalo. Hromadná imunita se v podstatě dostala na efektivní úroveň a takto to v podstatě vždy bylo s těmito epidemiemi.

Takže to je Švédsko. Tady je další graf Švédska, protože je aktuální. Tento podle mě také vytvořil Johan. Z téměř 6000 celkových úmrtí pouze 870 úmrtí bylo přímo způsobených covidem bez dalších komorbidit. Průměrný věk těch zemřelých byl nad 70 let, a převážně v pečovatelských domech. Tato červená křivka ukazuje úmrtnost těch, co zemřeli bez žádných komorbidit. Je jednoznačně masivně menší než křivka, která se šíří po celém světě.

Další perspektiva na Švédsko od Johanna, a tato je velmi zajímavá. Dal dohromady data ze švédských zpráv o měsíční úmrtnosti a úmrtí na milion obyvatel, takže křivka je upravená pro velikost populace, protože populace se v posledních 150 letech rozhodně hodně změnila. Podívejme se tedy, co je tento velký nárůst? To je nárůst španělské chřipky, a je ve skutečnosti obří. Šlo o událost, která se stává jednou za století nebo pár století. Ale když se podíváme napravo, kde máme koronavirus? Máme už totiž data a nárůst pro koronavirus neboli SARS-CoV-2 je už za námi. Zde je nárůst koronaviru. To by mělo dát věci do kontextu.

Moc se pro většinu Evropy, jak jsem ukazoval, neliší. Moc se neliší od určitých měsíců v předchozích 10 nebo 20 letech, takže tohle se ve skutečnosti stalo, co se týče nadměrné úmrtnosti. PLC dalo dohromady skvělá data. Všichni by o tomto měli vědět, a ukazuje to, proč Švédsko mělo mít vyšší úmrtnost než ostatní země, zejména ty severské. Můžeme se podívat na mortality.org. Zde jsou tedy grafy. Vidíme, že Nizozemsko mělo dost mírnou předchozí sezónu s takovým poklesem, kdy bylo méně úmrtí, než se očekávalo, a to v roce 2019 až na začátek 2020. Pak Nizozemsko prudce zasáhl SARS-CoV-2 neboli covid, a to pochopitelně, protože se tam nashromáždilo spousta ohrožených lidí, a kteří by jinak předtím nejspíše zemřeli.

To stejné vidíme pro Velkou Británii, zde velký pokles, a pak prudký nárůst, když přišel koronavirus. To stejné vidíme pro Španělsko. Tento vzorec se v podstatě opakuje pro všechny země, ale podívejme se na Švédsko. Vidíme, že Švédsko mělo velký pokles. Ve skutečnosti téměř o 4000 úmrtí, než ke kterým by normálně došlo. A je zajímavé, většina jejich nárůstu je právě o těch 4000 lidí, když přišel covid. Ještě si tu nechme Švédsko. Nyní se podíváme na severské země, pro které máme data. Zajímá mě, jestli vypadají odlišně nezávisle na lock-downu. Vidíme velmi odlišně vypadající graf. V předchozích letech tam měly normální úmrtnost.

Měly malý nárůst, když přišel covid. Norsko se podobá Finsku… velmi se odlišuje od Švédska. Tohle je nejpravděpodobněji největší faktor, který stojí za švédskými čísly, a vlastně čísly většiny zemí nezávisle na lock-downu a udržování rozestupů. Tady mám mezeru, a nemám Dánsko, tak sem umístím Maďarsko. Vidíte, že v posledních letech měli nadprůměrnou úmrtnost a covid na ně neměl téměř žádný dopad, což s tím souhlasí. Existují další analýzy, jako ta od Davida Spiegelhaltera, která ukazuje vážnost dřívější chřipkové sezóny oproti tomu, jak prudce covid udeřil v úmrtích na 100 tisíc.

A jak vidíte, na země, které měly vážnější dřívější chřipkové sezóny, měl covid velmi malý dopad. Naopak na ty země s mírnými dřívějšími sezónami měl covid obvykle vyšší dopad, jak byste očekávali. Nakonec tu máme publikaci o 16 možných faktorech pro vysokou úmrtnost na covid ve Švédsku mezi severskými zeměmi. Rozdíly v lock-downech jsou 16. v pořádí, a tým za touto analýzou říká, že ty na úmrtnost mají nejmenší vliv. Jako hlavní faktor ve Švédsku uvádí situaci se „suchou roznětkou”, jak jsme právě říkali. Myslí si, že ten může být zodpovědný za až 50 % celkových počtů mrtvých.

Hádám, že za více než 50 %, ale mají zde dalších 14 důvodů. Lock-down je na posledním místě. Carl Heneghan, profesor medicíny založené na důkazech na Oxfordu, položil skvělou otázku: Už je to nějaká doba. V Británii je téměř 50 tisíc hospod. Řekněme, že každou týdně projde 1000 lidí. Byly otevřené dlouhou dobu, bez roušek a rozestupů. To je téměř 300 milionů lidských interakcí v šesti týdnech. Teď je to téměř půl miliardy, protože jeho tweet je z doby před třemi týdny.

hKe kolika vypuknutím došlo, když se téměř půl miliarda lidí pohybovala uvnitř hospod bez roušek? Podívejme sa dopad na britskou úmrtnost. V této části jsou hospody otevřené, bez povinného nošení roušek, základních rozestupů. Podívejme se, co se stalo. Dva měsíce nebo více… devět a půl týdnů od této doby. Hmm…. Zajímavé. Nejen že nedošlo k žádnému nárůstu, ale ve skutečnosti došlo k opaku během těch 10 týdnů.

Úmrtnost nadále klesala, a to protože tyto křivky jsou stálé, jak jsme už říkali. Hromadná imunita, úmrtí náchylných lidí, sezónní změny ve viromu a ostatní faktory řídí tuto křivku. My lidé se snažíme dělat věci, které nikdy v historii nebyly vyzkoušeny. To často nefunguje nebo nic neudělá. Jakýkoliv majitel hospody v Irsku nebo vinařské asociace by si měl pokládat otázku, proč máme v Irsku poslední měsíce zavřené hospody? Byla by to velmi dobrá otázka, a podle mě jsme ji tady odpověděli. Baizuo Greengrove provedl hezkou analýzu, která je velmi složitá, ale jen projdu základními fakty.

Dal dohromady sezónní dopad předchozích chřipek v USA, jako v letech 1957, 1968-69 a 1959. Také vzal data z chřipky v roce 1942, která měla velký dopad. Je pozoruhodné, že všechny křivky mají dvojitou vyvýšeninu, kterou vám za chvíli vysvětlím. Covid je tady, který není nijak odlišný od těchto předchozích chřipek… vlastně má menší dopad. Ale předtím jsme nedělali žádné lock-downy a podobné věci. Dělali jsme je pro covid, ale další věc, kterou znázornil, jsou tyto červené křivky, které v USA v dřívějších letech ukazují vzorce chřipky a respiračního onemocnění napříč celým rokem od prvního do 52. týdne.

Znázornil chřipku pro tento rok 2020. Tento rok byly nařízené lock-downy a roušky, což byl jedinečný rozdíl proti předchozím rokům, ale v té světle hnědé barvě si všimněte tohoto prostoru. Navzdory opatřením měli normální množství úmrtí na chřipku a respirační onemocnění. Takže úmrtí na chřipku a respirační onemocnění naprosto ignorovaly lock-downy a roušky. Což je to, co se tady snažíme říct. Tohle je další pohled na to. Tento hrbol tady v roce 2020 byl dopad koronaviru, který byl nesprávně zařazen do chřipky a zápalu plic na začátku, ale pak to opravili, a jak vidíte, lock-downy nijak neovlivnily míru úmrtí na chřipku a zápal plic v roce 2020.

Tohle nebudu číst nahlas, ale koncem dubna jsem to četl. Vysvětluje to veškeré důkazy proti efektivnosti lock-downu. Psala o tom řada univerzitních profesorů. Vyberu pár logických důkazů. Miliony pracovníků v obchodech v Evropě a USA nenosili během epidemie roušku, osm hodin denně. Nebyli v karanténě… celý den tam chodila velká spousta lidí. Tito pracovníci nevykazovali žádnou známku větší infekčnosti nebo úmrtnosti. To stejné se nezbytnými pracovníky. Žádná známka.

Spousta zemí upustila od lock-downu od konce dubna, počátku května, a to v celé Evropě, a křivka nadále klesá. Nemění tvar. Lock-down v podstatě neměl žádný dopad, navzdory přesvědčení, že by dopad mít měl. Omlouvám se, věda je v tomto neúprosná. Tady je odkaz na Dropbox, který umístím do popisku videa, kde jde kolem pěti publikací o analýzách lock-downů, které vysvětlují to, co jsem právě řekl, a pár článků. Nyní vidíme články i ve Wall Street Journal, jak pomalu a zdráhavě přiznávají, že lock-downy byla obrovská chyba, a že způsobily mnohem více úmrtí, než kolik zachránily.

O rouškách jen krátce… vím, že je to žhavé téma, ale řídím se vědou. Zde je studie zkoumající 14 randomizovaných testů s rouškami a chirurgickými rouškami jako prevence šíření chřipkového viru. Tyto testy v podstatě nezjistily žádný významný vliv nošení roušek. Věda z posledních 40 let je jednotná, a WHO až do konce roku 2019 nic neříkala o účinnosti roušek… mohlo by se jim to i vymstít. To vše se změnilo v červnu 2020 a najednou vlivní lidé chtěli, aby všichni nosili roušky… ale řídím se 40 letou vědou namísto pár týdny pochybné vědy v citátech. To je skutečnost s rouškami.

Jen abych to empiricky znázornil. Tady se v Německu nařídilo nosit roušky, a křivka se vůbec nezměnila, nadále klesala. V Rakousku se roušky zavedly tady, a křivka se nezměnila, možná trochu vzrostla. V Polsku se zavedly roušky a křivka R se nezměnila. To vidíme v celé Evropě. Neexistuje žádný měřitelný vliv povinného nošení roušek na úmrtnost. Tak to prostě je.

Omlouvám se, ale nošení roušek, a odnětí svobody, a hádky s policií a pokuty jsou založené na velmi špatné vědě, která není založená na důkazech, a empirická data to odráží. Omlouvám se, lidi. Teď vám připomenu 140 tisíc nadměrných úmrtí v roce 2018 v Evropě z téměř 400 milionů lidí v respirační sezóně, a 180 tisíc úmrtí tento rok 2020. Právě jsme si řekli, proč lock-downy a ostatní opatření nic nezměnily. Tohle srovnání je prostě takové… může spoustu lidí překvapit, že to takové je.

Nadměrný počet úmrtí je tento rok možná o 30 % vyšší než v roce 2018. Ostatní roky v posledních 20 letech měly úmrtnost znovu vyšší a nebyla tu žádná panika a žádné poškození naší společnosti. Sezónnost je velmi důležitá, takže jí projdu s aktualizovanými čísly. Koronaviry jsou prudce sezónní jako chřipka. O tom se ví už hodně dlouho. Z nějakého důvodu se to v posledních měsících popírá, ale ví se o tom. Tady vám ukážu úmrtí na milion obyvatel v Itálii. V březnu a dubnu počet úmrtí prudce vzrostl a klesl nezávisle na jejich lock-downu. Podívejte se ale na Brazílii a Peru. Tam došlo k delšímu a mírnějšímu nárůstu.

V Brazílii kupodivu nebyl žádný lock-down, za což jejich prezident sklízel ostrou kritiku. Peru mělo v březnu striktní armádní lock-down s povinnými rouškami. Ale dívejte. Pokud to něco prokazuje, tak že to tam měli horší. Tady jen znovu zdůrazňuji skutečnosti ohledně lock-downů. Nicméně je zajímavá ještě další věc… tady nalevo jsem nechal prostor. Co listopad 2019? Proč vám ho chci ukázat? Protože je důležitý, protože v srpnu 2019 byl SARS-CoV-2 ověřen ve vzorcích lidských splašků, tak jako ve Španělsku a jinde v Evropě. Tento virus, SARS-CoV-2, který u některých lidí způsobuje covid, v populaci Brazílie koloval už v listopadu, stejně tak v Evropě.

Podívejte se ale na spuštění viromu. Vidíme naprosto odlišné chování. Virom je komplexní a narůstá na základě ultrafialového záření, vlhkosti a lidské imunitě, sezónních variacích… na základě mnoha věcí. Ignoruje lidské středověké vědecké zásahy, které jsme tento rok zavedli. Do popisku vám dám odkaz na tuto knihu „Přenos epidemické chřipky”, velmi ji doporučuji. Je od Edgara Hope Simpsona, který více jak 50 let studoval to, o čem mluvíme, a mnohem víc. Zabýval se hodně aspektem sezónnosti, protože je zásadní. Použijme jeho znalosti a podívejme se na tyto země.

Tady vidíme křivku Itálie, která je dramaticky odlišná než křivka Brazílie bez lock-downu a Peru s lock-downem, ale velký rozdíl je v tom, že tyto jižní, tropické oblasti, mají odlišné spouštěcí mechanismy než severní mírný pás. Podíváme se na několik výňatků ze Simpsonových grafů a uvidíme, že pro severní mírný pás, ve kterém je Itálie, tu máme vzorec. A máme tu také vzorec pro jižní tropický pás. Pokud ty vzorce přibližně překryjeme, uvidíme docela přesnou shodu, což je přesně to, co byste očekávali. Jak říkám, je to sezónní… nestaral bych se moc o to, kde na ose z hlediska přesného měsíce se odehrávají. Jde spíše o sezónní, relativní rozdíly a regionální rozdíly nezávisle na lock-downech.

Evropa vs USA. Spousta lidí se ptá na USA, kde je to vážné, protože zatímco Evropa už dávno s epidemií skončila, v USA měli druhý nárůst. Spousta lidí tohle mylně chápe a myslí si, že je to druhá vlna. Není to druhá vlna. Pokud bychom se dívali pouze na severovýchodní USA, které je sezónně a regionálně podobné Evropě, data ukazují tohle. Křivka se chová stejně jako v Evropě a klesá nebo klesla téměř na nulu. Nicméně tato část křivky je jižní USA, a to je, co stojí za nárůstem… a tohle je klasický dvojitý nárůst, který jsme viděli u dřívějších chřipkových epidemií. Tohle je ve skutečnosti normální, i když veškerá úmrtí jsou smutná.

Nyní klesají, což jsou dobré zprávy. Tady detailněji… data jsem získal z americké databázy a použiji tady stejné měřítko pro úmrtí na milion, od jednoho po 70. Zde je severovýchod… New York to zasáhlo těžce, ale v severovýchodním USA máte Gumpertzovu křivku jako v severní Evropě, a to protože jde o vzorec ze severního mírného pásu jako v Evropě.

Když se podíváme na jih, křivka je velmi odlišná. Nejen že narůsta tady v odlišném časovém rámci, ale celkově dopad v úmrtích na milion je denně masivně nižší než na severovýchodě. Protože tohle je stejné měřítko… tohle je severní tropický vzorec, který se podobá Mexiku a pouštním oblastem. Středozápad se ve skutečnosti více podobá vzorci severního tropickému pásu jako v Evropě nebo severovýchodní Americe. Pro srovnání vidíte, že po březnu a dubnu křivka prudce klesá.

Na středozápadě je celkový dopad nižší, ale tvar je podobný. Pak máme západ USA, který se podobá jihu USA, což je severní tropický vzorec, a tady vidíte nárůst v posledních pár měsících. Naštěstí zase znovu klesá… dopad je znovu velmi nízký v porovnání se severovýchodem. To snad pomůže lidem pochopit, co se děje v USA.

Video zakončím „případomií” a hysterií, která během léta zachvátila Evropu, i když jsem jasně ukázal, že epidemie v Evropě už v květnu skončila. Důvod je ten, že nadměrně testujeme PCR testy. To vysvětlím. Tady máte křivky pro Evropu, které jsem už ukazoval. Vidíte, že epidemie klesla. Tento nárůst byla, je třeba uznat, epidemie, a tohle dole není epidemie… ta už v červnu a červenci dávno skončila. Nicméně, pokud budete nadále testovat PCR testy a zvýšíte počet testování, najdete virové fragmenty mrtvého viru u lidí, kteří se vyléčili před měsíci, kteří jsou bezpříznakoví. Najdete nějaké pozitivní případy, ale dopad bude velmi malý.

Takto vzniká „případomie” – epidemie případů. To je problém, který vidíme v posledních několika měsících s přísnými opatřeními, drakonickými opatřeními založenými na PCR testování. Tohle je skvělý článek informující o problémech PCR testování. Jen si vygooglujte CEBM PCR. Link je tady dole. Prof. Carl Heneghan znovu prochází problematikou, pokud nadměrně testujete PCR testy, najdete mrtvé fragmenty viru, nenajdete plně živý virus.

Když člověk testuje pozitivně PCR testem, je označen za případ. Převážně nejde o případy. Případ je hospitalizace s vážnými příznaky neboli nemocí covid-19. Tohle jsou jednoduše pozitivní testy na základě virových fragmentů. Nejde o případy… vyvolává to hodně zmatení. Tohle způsobuje „případomii”. Abych ukázal pár zemí… tady je Irsko, měli nárůst případů a pak propad. S tím bohužel souvisela úmrtí starších lidí s komorbiditami s průměrným věkem 82 let. Středovým věkem 84.

Takže ano, dopad se projevil. Epidemie skončila, ale teď stále testujeme a dostáváme falešně pozitivní výsledky testů, některé jsou skutečně pozitivní, ale dopad je stále nízký. V Irsku v srpnu jsme měli 700 úmrtí na rakovinu, 33 sebevraž s podstatě žádným úmrtím na covid. Všichni lidé mluví o covidu, nezajímají je sebevraždy, rakoviny, ekonomická katastrofa.

Zdá se, že jim na ničem nezáleží, i když si neuvědomují, že epidemie skončila. Spojené království ve zkratce… jen vám ukážu, že tam mají stejný problém. Obří počet případů, lokální lock-downy, ale nic se vlastně neděje. Teď když se blížíme k podzimu a zimě, uvidíme větší dopad v nemocnicích, uvidíme, že SARS-CoV-2 bude znovu narůstat, ale to bude normálnější zimní návrat chřipky jako v předchozích letech.

V Německu to stejné, nebudu to číst nahlas. Ve Švýcarsku to stejné. V těchto zemích zavedli povinné roušky, když epidemie už byla u konce. Roušky nemají na nic vliv. Španělsko. O Španělsku se mluví, že zažívá druhou vlnu, a ano, úmrtí trochu narůstají, ale jak uvidíme, to ve Španělsku není během podzimu a zimy neobvyklé. Sem tam se tedy najdou různé kapsy. Ale ve Španělsku je momentálně pouze jedno úmrtí na jeden milion lidí denně, a to se považuje za nárůst. Dopad je mnohem menší, než když tam byla skutečná epidemie, ale tato křivka úmrtnosti bude nejspíše růst, což ale neznamená, že jde o druhou vlnu. Tady vidíte enormní množství případů, absurdní množství. A pak tento zanedbatelný dopad. Tady máme Nizozemsko, stejný příběh.

Tady máme Francii, to stejné. Mluví se tam teď o druhé vlně, protože hospitalizace s blížícím se podzimem trochu roste, ale znovu podobný scénář. A co se týče USA, jak jsem už říkal, kvůli jižním a západním oblastem, se spouští jejich virom, takže opravdově mají nárůst v úmrtnosti, která naštěstí ale klesá.

Už jsme tento jev „případomie” předtím zažili? Tohle je důležité… tohle je z vládního dokumentu. Ukazuje, že prasečí chřipka, H1N1, kdy během zimy 2009 měla skutečný dopad, lidé umírali, ani zdaleka ne tolik, jak se odhadovalo, ale tehdy se stala fascinující věc, začali používat rychlý PCR test s názvem „FluChip”, a začali testovat jako šílenci. Během léta, kdy úmrtí na prasečí chřipku byla pryč, začali šílet s masivním testováním a média bláznila, ale nikdo neumíral. To byla tedy „případomie”, kterou tlačili ještě do podzimu, ale nebyla žádná skutečná úmrtí na H1N1… ta se stala v první sezónně, tak jako obvykle. Ale probíhala „případomie” a velká hysterie, dokud ji nevzdali. Zajímavá věc je, že tehdy během toho léta nebyly žádné lock-downy nebo roušky. To mohlo pomoct následující zimě, aby byla velmi mírná, protože během léta se vyvinula silná hromadná imunita, ale bez velkého dopadu na úmrtích.

Tohle zmíníme ke konci v souvislosti se Španělskem a uvidíme, co to může znamenat. Tady vidíme graf ukazující Británii a sezónní nárůst úmrtnosti, který je naprosto v souladu s úmrtností na chřipku. Tady dole máme testování. Ale v roce 2010 během léta testovali jako šílenci kvůli panice z prasečí chřipky. Vidíte tady enormní nárůst případů, ale ve skutenosti úmrtnost to léto byla nejnižší z posledních 20 let. Ukazuje vám to nebezpečí „případomie”. Tento článek je velmi důležitý k pochopení, proč se „případomie” dějí, a co je pohání. Je to německý mainstreamový tisk Spiegel, kdy v roce 2010 vydali tento vyčerpávající článek.

Je to skvělý článek a hodně toho vysvětluje, co se s těmito věcmi ději. Doporučuji si ho přečíst. Další věc z hlediska druhých vln v Evropě a Španělsku a kdekoliv jinde. Je důležité poznamenat, že chřipka, jak ukazují tyto tři křivky… během léta klesají a jak se blížíte k podzimu, a tohle je pouze srpen… vidíte začínající nárůst případů chřipek. Tohle je normální, a ty modré čáry jsou případy koronaviru v roce 2020, které se řídí podobným vzorcem.

Na tomto není nic příliš abnormální, což je důležité si uvědomit. Je dobré na to myslet. Zakončím druhou vlnou ve Španělsku, protože všichni straší druhou vlnou, a musíme říct, že ve vědě není nic nemožné. Tady znovu vidíme Španělsko, a vidíme obří nárůst až na 800-900 úmrtí denně na vrcholu skutečné epidemie, a pak, jak jsem říkal, se tvořila hromadná imunita, náchylní zemřeli, sezónní vektory… křivka klesla skoro na nulu. Epidemie byla v květnu v podstatě pryč. Tato úmrtí podle mě přidali z dřívějšího období. V poslední době se mluví o počtu hospitalizovaných, a vskutku i úmrtnost… Tohle jsou úmrtí „s covidem” na rozdíl od „na covid”, takže tady musíte být opatrní. Každopádně je tu nárůst. Lidé mluví o druhé vlně. Ale skutečná druhá vlna by vypadala nějak takto.

Vzrostla by a znovu by klesla, a měla by velmi velký dopad. Ale takový nárůst s blížícím se podzimem se tomu vůbec nepodobá. Chci lidem připomenout web euromomo, který ukazuje nadměrná úmrtí pro všechny evropské země, a tady je Španělsko. V roce 2017 a 2018 vidíte velký nárůst v nadměrných úmrtích. Rok 2019 byl mírnější. A tady je covid v roce 2020. Podívejme se ale detailněji na rok 2017. Co kdyby přechod roku 2020 do roku 2021 vypadal jako rok 2017?

Ukažme si to tu detailněji na měsících až do března. Znázorníme to, aby to zhruba odpovídalo. Vidíme, že Španělsko by mohlo z hlediska úmrtnosti směřovat do tohoto. Ale tohle by bylo normální, a v tom budete mít chřipku, SARS-CoV-2, pokud SARS-CoV-2 bude převládat, může vykopnout úmrtí na chřipku a více úmrtí budou přisuzovat covidu, ale tohle se, tak či tak, blíží. Musíme si dávat pozor, aby se tohle nepřisuzovalo druhé vlně, pokud křivka bude stejná jako v roce 2017, ale uvidíme, co se stane, a budeme sledovat úřady, jak o tom mluví. Tento rok má jeden rozdíl.

I když lock-downy a ostatní opatření nefungují, mohou mít negativní dopad. Způsobí mnohem více úmrtí na rakovinu kvůli pozdním diagnózám, mnohem více úmrtí na podvýživu, sebevraždy a hrozné utrpení kvůli zničení ekonomiky. A odebírají nám naše drahocené svobody a mají otřesný vliv na společnost. Lock-downy a všechna opatření způsobují velké škody, a to mainstreamová média uznávají. Ale zde je další potenciální dopad. Poprvé v historii, na základě špatné vědy, celé léto zavádíme drakonická opatření, a to je bezpečné období, kdy virus může kolovat s velmi malou úmrtností, a kdy si můžete vybudovat imunitu T-buněk a hromadnou imunitu.

A to ochrání staré a náchylné lidi další zimu, ale poprvé v historii jsme se to pokusili zastavit. Takže tento nárůst se může stát. Je pochopitelné, se to domnívat. Zima může být relativně horší z hlediska úmrtí, a zranění náchylných a slabých, které chceme chránit. Nebylo by ironické, pokud to, co by mohla být průměrná zima, ve skutečnosti bude horší, protože jsme neměli normální léto, kdy si z evolučního hlediska vyvíjíme hromadnou imunitu? To by se nám enormně vymstilo.

Nejspíše to ukazuje potenciální nebezpečí dělání věcí, které nejsou podložené vědou, jak udělalo Švédsko? Dělání věcí, které nejsou podložené dobrou vědou, a pokračovat v nich celé léto. To může mít hrozné, nepředvídané následky, kdy lidé, co tohle prosazují, budou příští zimu mít svoje ruce potřísněné krví. Neúmyslné důsledky se dějí neustále. Ale nejčastěji se stávají, když se neřídíte nejlepší vědou.

To způsobuje neúmyslné důsledky, škody a úmrtí. Když se neřídíte dobrou vědou, a upřímně řečeno, jak se blížíme k zimě 2020 a k lednu 2021 v Evropě, tohle je to, čeho se obávám… že jsme promarnili léto, kdy jsme mohli mít normální a relativně bezpečné šíření tohoto viru, kdy lidé měli vysokou imunitní funkci, a hned poté, co náchylní už zemřeli. Bezpečné šíření… To může náchylné další zimu vystavit většímu riziku, což, jak říkám, by bylo ironické a tragické.

A to můžete přidat ke všem dopadům lock-downů a ostatním problémům, které nyní i média po celém světě uznávají. S tím to zakončím… tohle podle mě žádá k zamyšlení. V příštích měsících budu sledovat, jako jestřáb, co zima přinese a jaké vzorce bude mít. Použiji celosvětovou síť dobrých vědců, abych tyto věci spojil dohromady a měl jistotu, aby se mluvilo o pravdivém a spravedlivém příběhu o tom, čemu budeme čelit v příštích měsících. Děkuji vám za poslouchání. Brzy udělám další aktualizaci. Děkuji.

Děkuji za poslouchání, a jen připomínka, že potřebuji vaši podporu, abych v tomto mohl pokračovat. Můžete mě podpořit na patreon.com/IvorCummins nebo skrze PayPalu na www.tinyurl.com/IvorCummins, kde můžete přispět jednorázově nebo měsíčně. Vážím si vaší podpory, díky které mohu nadále šířit vědu a možná vyvracet zaujatější, korporátnější vědu. Děkuji vám.

Překlad: David Formánek

 8,067 Zhlédnuto

Přepis:

Reportáže: Stále více lidí je pohlceno zprávami o koronaviru, co celý týden vyvolávají strach. Počet nakažených v Německu se prudce zvyšuje. …Německo překročilo hranici 2000 nakažených… Denně roste 2000 nově nakažených koronavirem. 2500 nově nakažených koronavirem.

Co říkají odborníci na zvyšující se počet nových infekcí?

Prof. Hendrik Streeck: Počty nakažených samy o sobě nic nenaznačují, protože jen minimální počet nakažených opravdu potřebuje lékařskou pomoc.

Andreas Gassen: Z toho hlediska je taková pozornost na koronavirus opravdu extrémní. Ráno začnete den s počty nakažených na Covid a jdete s nimi i spát.

Prof. Torsten Bauer: Měli bychom se oprostit od těch počtů nakažených na koronavirus.

Hlasatel: Prof. Torsten Bauer je ředitel kliniky pro plicní onemocnění v Berlíně. Již dva týdny je jeho oddělení pro pacienty s covidem téměř prázdné, tak jako v mnoha německých nemocnicích. Neustálé šíření zpráv o počtu nově nakažených nemá z jeho hlediska velký význam.

Prof. Torsten Bauer: Rád bych se vyjádřil proti tomuto počtu, který se neustále propaguje, protože absolutní počet znamená pouze to, kolik je nakažených, ale to neříká nic o tom, kolik lidí opravdu onemocnělo. A musíme vědět, na co máme v nemocnici být připraveni.

Hlasatel: Modrá křivka grafu ukazuje, že v březnu/dubnu počet nakažených covidem vzrostl na 30tis/týden, v létě ale klesl na minimum a teď znovu pomalu narůstá. Červená křivka znázorňuje, kolik nakažených lidí bylo hospitalizováno v nemocnici. Na jaře to bylo kolem 20 %, ale od léta je toto číslo konstantní. Poslední týden v září bylo pouze 6 % z nakažených hospitalizováno v nemocnicích.

Nynější nárůst nakažených nevedl k hospitalizaci nakažených do nemocnic, jelikož se nakazili převážně mladí lidé, kteří mají buď mírné nebo žádné příznaky. Proto ten nárůst počtu zatím nečiní žádný problém.

Prof. Hendrik Streeck: Žádný biolog by nenamítal, že všichni očekáváme, že počet infekcí bude masivně stoupat. 20 tisíc nově nakažených zní nejprve jako apokalypsa, ale vlastně by nás to nemělo vůbec vystrašit, protože mírný průběh nebo průběh nemoci bez symptomů nemá žádný silný vliv na infekční dění.

Hlasatel: I z kolem 30 tisíc lůžek intenzivní péče v německých nemocnicích leží aktuálně jen 447 nakažených. 9534 lidí umřelo v Německu od března do října na koronavirus nebo s ním. To zní dramaticky, ale co mnozí lidé nevědí, je, že v Německu umírá průměrně každý týden 16 000 až 20 000 lidí, např. na infarkt nebo rakovinu.

V Covid roce 2020 zemřelo celkem do poloviny března méně lidí, než tomu bylo v průměru minulých let. Pak v dubnu díky koroně o něco více. Od konce dubna 2020 nezemřelo víc lidí něž obvykle. Nárůst v srpnu se přikládá k horkému počasí, což poukazuje na další, červenou křivku. Červená křivka poukazuje na úmrtí těch, kteří zemřeli na koronavirus nebo s ním. V dubnu zemřelo z 20479 celkových úmrtí jen 1736 na nebo s koronavirem, od té doby umírá jen málo lidí na koronu. S vlnou horka v polovině srpna to bylo pouze 27 lidí z celkem 19450 úmrtí.

Andreas Gassen: V Německu neexistuje žádný nadměrný počet úmrtí, což ve zkratce znamená, že neumírá za rok víc lidí než v předešlých letech.

Prof. Hendrik Streeck: Musíme najít zase normální denní život, s tím, že bychom měli každému člověku, který by měl těžký průběh nemoci, poskytnout co nejlepší lékařskou pomoc. Tento virus není možné z lidí vyhnat, musíme začít s tímto virem žít.

Hlasatel: Další šíření tohoto viru se nedá zastavit. Pokud budeme rizikové skupiny úspěšné chránit, měli bychom přejít do další fáze života s tímto virem, na kterou jsme připraveni.

Zdroj/Source

 12,387 Zhlédnuto

Přepis:

Toto je jedno z nejdůležitějších videí, které můžete právě teď sdílet s každým na světě. Protože naprosto každý byl ovlivněn tím, o čem budu povídat. Protože tohle video obsahuje ohromující přiznání organizace, která je kompletně zodpovědná za zruinování a zničení bezpočet desítek milionů životů, plýtvání finančními náklady ve výši bilionů dolarů, a za vytvoření největšího přesunu moci a bohatství, jaký tento svět ještě neviděl.

A když vám řeknu, že ta organizace se jmenuje „Charlie Delta Charlie“ organizace (CDC), tak víte naprosto přesně, o které teď mluvím. Oni společně se svými spolupachateli „Whisky Hotel Oscar“ korporace (WHO) spolupracují s bankovními a korporátními oligarchy, a to vše jen proto, aby mohli kontrolovat úplně každého člověka na této planetě. Dokument se jmenuje CDC 2019-nový koronavirus (2019-nCoV), diagnostický panel RT-PCR v reálném čase.

Píšou, že byl vytvořen 13. 7. 2020. A pod horou zbytečných slov se na straně 39 nachází podtitul Charakteristika výkonu a Analytický výkon. V posledním odstavci na stránce v druhé větě se píše: „Jelikož momentálně není dostupný žádný kvantifikovaný izolovaný virus 2019-nCoV, byly testovány testy určené k detekci RNA 2019-nCoV s charakterizovanými zásobami in vitro transkribované plné délky RNA.”

Přečtu to znovu. Momentálně není dostupný žádný kvantifikovaný izolovaný virus 2019-nCoV, ale navrhli test k detekování něčeho, co nebylo izolováno a není dostupné pro testování. Jde o tohle… Vše, co víme, že existuje, lze kvantifikovat nebo měřit. CDC organizace tady přiznává, že nemá měřitelné množství viru covidu-19, který každý psychopatický autoritář používá k opodstatnění uzavření světové ekonomiky. Tady píšou, že je nedostupný. Tvrdí, že ho nemají. Nemohou prokázat jeho existenci.

Také používají slovo „izolát”, což znamená, že žádný izolovaný virus není dostupný. Také lze říct, že nikdo nemá izolovaný vzorek této věci, kvůli které máte nosit roušku, udržovat rozestupy, 50x denně si umývat dlaně rakovinotvornými chemikáliemi, kvůli které se zavádí karantény a kvůli které musíte stát v řadě do potravinové banky. Tvrdí tady, že nikdo neizoloval tento virus. Podle této logiky, nikdo neprokázal a ani nemůže prokázat, že vůbec existuje.

Položte si otázku… znáte někoho, kdo přišel o práci? Musel zavřít svůj podnik? Nemohl vidět svého blízkého, co umíral? Byl obviněn a odsouzen za blázna, kdo nedodržuje pravidla a nemá žádný soucit? Znáte rodiny, co jsou v ohrožení, protože jejich chlebodárci byli finančně zdevastováni jménem udržení lidí v bezpečí před něčím, co korporace CDC říká, že není ani měřitelné, dostupné nebo že vůbec existuje? Kolik lidí už zbankrotovalo a zbankrotuje? Kolik lidí přišlo a přijde o svůj domov?

Kolik lidí přišlo o vše? Kolik lidí spáchalo a spáchá sebevraždu? Kolik lidí je považováno za postradatelné? Kolik lidí nemohli jít na životně důležitou operaci kvůli covidu? Pokud to, co tady čteme v dokumentu od CDC, je pravdivé, desítky milionů životů byly naprosto zničeny. Svobody byly narušeny, bohatství bylo přesunuto a na obzoru číhá větší devastace způsobená narušením zásobovacích tras. Pokud tohle odhalení nestačí k tomu, aby šokovalo svět, CDC dále píše, že představují diagnostický PCR test k detekci viru, který ani nebyl izolován. Test hledá RNA, o kterém se předpokládá, že pochází z viru, jehož existence nebyla ani prokázaná. Korporace CDC a všechny ostatní světové zdravotnické agentury na základě tohoto testu počítají případy a úmrtí covidu. Vády zavedly lock-down a ničí ekonomiku vše na základě těch úmrtí a počtu případů.

Také plánují, že ta čísla použijí k opodstatnění zásahu do těla každého člověka na světě píchnutím „konečného řešení” Killa Gatese, světového spasitele. Ti, kteří po vás dnes chtějí, abyste nosili roušku, mohou být ti stejní, kteří po vás zítra budou chtít, abyste se nechali očkovat. Zde je háček… Mainstreamová média má stejný přístup k těmto informacím jako vy a já. Přesto o tom vůbec nemluví. Jen nadále mluví o falešných počtech případů.

Proč to tak je? Vše, co dnes vidíte v souvislosti s covidem, je přesvědčení. To, co jim říkají mainstreamová média, farmaceutický průmyslu a Bill Gates, je založené na něčem, co CDC přiznává, že nebylo izolováno a není dostupné. Přesto nadále testují něco, co přiznávají, že neexistuje. Vše jsou lži postavené na lžích.

Bohužel lež se po světě šíří rychleji než pravda. Pravda bude vždy velezradou v impériu lží. Propaganda, kterou neustále prosazují, je: „Máme 50 bilionů dolarů, které jsou někde uloženy v našich mnoha účtech. Jen nevíme, kde jsou.” Pokud nevíte, kde, tak nevíte, že ty peníze máte. Tím říkají, že „covid-19 je někde v materiálu, který máme, ale jen jsme ho z toho materiálu neodstranili, neizolovali ho, nevyčistili ho a neověřili ho a ani nevizualizovali. Ale víme, co to je. Identifikovali jsme ho a známe jeho strukturu!”

Ne, neznáte. To předpokládáte. A věda nejsou předpoklady. Skutečností je, že věda svoji chybu prokazuje mnohem častěji, než že by prokazovala svoji správnost. Nechte si to vstřebat a popřemýšlejte nad naší současnou situací, která na nás byla uvalena jménem převážně chybné vědy. Žádná věda není imunní vůči infekci politiky a korupci moci. Věda, která se používá k tomu, aby vás kontrolovala pod záminkou „udržení vás v bezpečí”, je věda, kterou stojí za to odmítnout. Sdílejte tohle video se všemi, které znáte a kdekoliv může. Uvidíme se v příštím cenzurovaném videu.

Překlad: David Formánek

Originál dokumentu: https://www.fda.gov/media/134922/download

 19,447 Zhlédnuto